2. část

ZLATO

7. V našich časech je moc, jež nahradila moc vládců, kteří se stali liberály, mocí zlata. Byly doby, kdy vládla víra v
Boha. Myšlenka svobody je nerealizovatelná, protože nikdo neví, jak jí umírněně užívat. Předejte lidem na nějakou
dobu moc do jejich rukou, aby si vládli sami, a změní se na dezorganizovanou chátru. Od této chvíle budou na
denním pořádku sváry, které se brzy vyvinou v boje mezi třídami, uprostřed nichž státy vezmou za své v
plamenech a z jejich významu zbyde hromádka popela.
8. Jestli se stát vyčerpá svými vlastními nepokoji, nebo se vnitřními neshodami dostane pod nadvládu vnějšího
nepřítele - v každém případě může počítat s nenahraditelnou ztrátou: JE V NAŠÍ MOCI. Despotismus kapitálu,
který je zcela v našich rukou, podá státu stéblo, kterého se, chtě nechtě, musí chytit: jestliže ne - půjde ke dnu.
9. Jestliže nějaká liberální hlava řekne, že takové úvahy jsou nemorální, položím jí následující otázku: Kdyby stát
měl dva nepřátele a kdyby v případě vnějšího nepřítele nebylo považováno za nemorální použít každého způsobu a
techniky vedení boje, jako například ponechat nepřítele v nevědomosti o plánech na útok a obranu, zaútočit na
něho v noci nebo v početní převaze, jak mohou být potom ty samé prostředky, použité proti horšímu nepříteli,
ničiteli struktury společnosti a všeobecného blaha, nazývány nemorálními a nepřípustnými?
10. Je možné, aby logicky uvažující mysl doufala v úspěch při vedení davů pomocí rozumných rad a argumentů,
když může být vyslovena jakákoli námitka nebo nesouhlas, jakkoli nesmyslný, a když taková námitka dojde větší
přízně u lidí, jejichž rozumové schopnosti jsou povrchní? Lidé v masách a lidé mas, kteří jsou vedeni pouze
malichernými žádostmi, pověrami, tradicemi a sentimentálními teoriemi, se stávají oběťmi stranických rozporů,
které zabraňují jakékoli dohodě, byť by byla založena na dokonale racionálních argumentech. Každé rozhodnutí
davu závisí na náhodě nebo na předem zpracované většině, která - ve své neznalosti politických tajemství -
podporuje absurdní rozhodnutí, jež do vlády státu pokládají zárodek anarchie.
11. Politika nemá nic společného s morálkou. Vládce, který je svazován morálkou není obratný vládce, a proto
nesedí pevně na svém trůně. Ten, kdo chce vládnout, musí mít oporu v prohnanosti a pokrytectví. Velké národní
hodnoty, jako je upřímnost a čestnost, jsou v politice vadami, protože svrhávají vládce s trůnů účinněji a
spolehlivěji než nejmocnější nepřítel. Takové hodnoty musí být atributy království GOJÍMŮ, ale my se jimi řídit
nesmíme.

PRÁVO JE MOC

12. Naše právo spočívá na síle. Slovo "právo" je abstraktní pojem a není ničím podloženo. Toto slovo neznamená
nic jiného než: dej mi, co chci, abych měl důkaz, že jsem silnější než ty.
13. Kde začíná právo? A kde končí?
14. Ve státě, v němž je špatná organizace moci, zákony jsou neúčinné a kde jsou vládci, kteří ztratili svou osobnost
uprostřed záplavy práv, vyplývajících z liberalismu, nacházím nové právo - zaútočit právem silnějšího a rozprášit
všechny existující síly pořádku a regulace, rekonstruovat všechny instituce a stát se svrchovaným pánem těch, kteří
nám dali právo k jejich ovládnutí tím, že se ve svém liberalismu vzdali vlastní vlády.
15. Naše moc v současných vratkých podmínkách všech forem vlády bude nepřemožitelnější než kdykoli předtím,
protože zůstane neviditelnou, dokud nenastane okamžik, kdy získá takovou sílu, že ji nikdo nebude moci podkopat.
16. Z dočasného zla, které jsme nyní nuceni páchat, povstane dobro neotřesitelné vlády, která obnoví řádný chod
mechanismu národního života, zničený liberalismem. Účel světí prostředky. V našich plánech nesoustřeďujme naši
pozornost k tomu, co je dobré a morální, ale k tomu, co je nutné a užitečné.
17. Před námi leží plán, v němž je strategicky určena linie, od níž se nesmíme odchýlit, pokud nechceme riskovat,
že uvidíme, jak se práce mnoha staletí obrací vniveč.
18. Abychom vypracovali dostatečné formy působení, musíme brát v úvahu vrtkavost, uvolněnost a nestabilitu
davu, jeho neschopnost pochopit a respektovat podmínky jeho vlastního života, nebo jeho vlastního blaha. Musíte
pochopit, že moc davu je slepá, necitelná a nemyslící síla, vydaná na milost a nemilost vnuknutím z kterékoli
strany. Slepý nemůže vést slepého, aniž by se vydávali v nebezpečí, že oba spadnou do propasti; tudíž ti, kteří
vzešli z davu, i kdyby to byli geniální lidé, nemohou pochopit politiku, nemohou se stát vůdci davu, aniž by
přivedli celý národ do záhuby.
19. Pouze jedinec, od dětství vychovávaný k samovládě, může pochopit slova, tvořená politickou abecedou.
20. Lidé ponechaní sami sobě, tj. na těch, kteří vzešli z jejich středu, se zničí sami stranickými rozbroji, vzniklými
z touhy po moci a po poctách, a nepořádky, které z toho vzejdou. Cožpak je možné, aby masy lidí klidně a bez
žárlivostí vytvořily vládu, která by byla schopna zabývat se záležitostmi země, aniž by se nechala ovlivňovat
osobními zájmy? Jsou schopni se bránit před vnějším nepřítelem? To je nemyslitelné, protože plán rozbitý na tolik
částí, kolik je hlav v davu, ztrácí veškerou celistvost, čímž se stává nesrozumitelný a neuskutečnitelný.

MY JSME DESPOTÉ

21. Jedině despotický vládce je schopen vypracovat tyto plány jasně a v celé šíři takovým způsobem, aby mohl celý
systém státní mašinérie řádně fungovat. Z toho nevyhnutelně plyne závěr, že jediná uspokojivá forma vlády v
jakékoli zemi je taková, že všechna moc je soustředěna do rukou jediné zodpovědné osoby. Bez absolutního
despotismu nemůže existovat žádná civilizace, který je provozován nikoli masami, ale jejich vůdcem, ať je touto
osobou kdokoli. Dav je barbarský a své barbarství projevuje při každé příležitosti. V momentě, kdy dav získá do
svých rukou svobodu, rychle ji obrátí v anarchii, která je nejvyšším stupněm barbarství.
22. Jen se podívejte na ta alkoholická zvířata, omámená pitím, jehož nestřídmá konzumace jde ruku v ruce se
získanou svobodou. Toto není cesta pro nás, ani pro vás. Gojímové jsou otupení alkoholickými nápoji; jejich
mládež zhlouplá klasicismem a časnou nemorálností, k níž je sváděna našimi zvláštními agenty - domácími učiteli,
lokaji, vychovatelkami v domech boháčů, úředníky a dalšími, našemi ženami na místech, kam často chodí za
rozptýlením gojímové. Mezi ty, které jsem naposled jmenoval, patří takzvané "dámy ze společnosti", dobrovolné
následovnice dalších v korupci a luxusu.
23. Naším heslem je - Síla a pokrytectví. Jedině síla přináší úspěch v politice, zvláště tehdy, když je ukryta ve
schopnostech důležitých pro státníka. Základní zásadou musí být násilí; prohnanost a pokrytectví musí být
pravidlem pro vlády, které nechtějí, aby jejich koruny padly k nohám nějaké nové moci. Toto zlo je jediným
prostředkem k dosažení dobra. Proto se nesmíme zastavit před uplácením, podvodem a zradou, když tyto mají
sloužit k dosažení našeho cíle. V politice člověk musí vědět, jak se bez váhání zmocnit majetku druhých, když si
tím zajistíme jejich podrobení a nadvládu nad nimi.
24. Náš stát, pochodující po cestě mírového dobytí světovlády, má právo nahradit hrůzy války méně nápadnými a
uspokojivějšími rozsudky smrti, nutnými k udržování strachu, který nám zajistí slepou poslušnost. Pouze
nemilosrdná krutost je určujícím faktorem síly státu: nejen v zájmu jejího získání, ale také ve jménu oddanosti, v
zájmu vítězství musíme udržovat program násilí a pokrytectví. Doktrína založená na kalkulacích je natolik silná,
jako jsou prostředky, které používá. Proto ani ne tak prostředky samotnými, jako můžeme triumfovat doktrínou
krutosti a podřídit všechny vlády naší nadvládě. Stačí, aby věděli, jak jsme nemilosrdní, aby jejich neposlušnost
zmizela.

UČINÍME KONEC SVOBODĚ

25. Ještě v dávných dobách jsme mezi masy lidí vrhli slova "Volnost, Rovnost, Bratrství", slova, která byla od té
doby mnohokrát opakována hloupými papoušky, kteří se ze všech stran seběhli k tomuto vnadidlu a zničili
blahobyt světa, pravou svobodu jednotlivce, která předtím byla dobře střežená před tlakem lůzy. Ani domněle
rozumní a vzdělaní gojímové v abstraktnosti těchto slov nerozeznali rozpornost; nevšimli si, že v přírodě
neexistuje rovnost, ani zde neexistuje svoboda: sama Příroda vytvořila nerovnosti rozumových schopnostech,
charakterech a dovednostech stejně nezměnitelně, jako zařídila, že se každý musí podřídit jejím zákonům: vždy
mějte na paměti, že dav je slepý, že zbohatlíci, kteří povstali z davu, deroucí se k moci, jsou ve vztahu k politice
stejně slepí jako samotný dav, že adept, i kdyby byl hlupák, přesto může vládnout, kdežto člověk z davu, byť by to
byl génius, nepochopí z politiky nic - žádné z těchto věcí gojím nevěnuje pozornost. Přesto v dávných dobách na
těchto věcech spočívala vláda dynastií: otec předával synovi vědomosti o politických záležitostech, které se nikdo,
kromě příslušníků dynastie, nesměl dozvědět. S postupem času se od tradice předávání umění vládnout v
dynastiích upustilo, což posloužilo úspěchu naší věci.
26. Ve všech koncích světa slova "Volnost, Rovnost, Bratrství" přivedla do našich řad, díky našim slepým
agentům, celé legie, které s nadšením nesly naše prapory. Mezitím se tato slova stala hlodajícími červy, kteří zničili
blahobyt gojímů, učinili konec všeobecnému klidu, míru, solidarity a zničili základy všech států gojímů. Jak
uvidíte později, to pomohlo našemu triumfu: to nám dalo možnost, kromě jiných věcí, dostat do našich rukou
nejvyšší kartu - zničení privilegií, nebo jinými slovy, zničení samotné existence aristokracie gojímů, té třídy, která
byla jedinou obranou lidí a států proti nám. Na troskách věčné a dědičné aristokracie gojímů jsme založili
aristokracii naší vzdělané třídy, založené na penězích. Kvalifikaci této aristokracie jsme postavili na bohatství,
které je závislé na nás, a na vědění, jehož hybnou silou jsou naši mudrci.
27. Náš triumf byl usnadněn skutečností, že v našich vztazích s lidmi, které jsme potřebovali, jsme vždy dokázali
rozechvět nejcitlivější struny lidského ducha, na peněžní účet, chamtivost, nenasytnost při uspokojování
materiálních potřeb člověka; každá z těchto lidských slabostí, sama o sobě, je schopna ochromit iniciativu a vůli
lidí dostat do područí toho, kdo si koupil jejich činorodost.
28. Abstraktní pojem svobody nám umožnil přesvědčit lůzu ve všech zemích, že vláda není nic jiného, než správce
ve službách lidí, kteří jsou vlastníky země, a že správce může být vyměněn jako obnošené rukavice.
29. Je to tato možnost nahrazení zástupců lidu, která jej vydává do naší moci, a tím nám dává moc dosazovat na
jejich místa naše lidi.

Protokol č. 2
1. Pro naše záměry je nezbytné, aby války, pokud je to možné, nepřinášely zúčastněným stranám územní zisky:
válka tak bude přenesena na ekonomickou půdu, kde národům dáme pocítit sílu naší převahy, a tento stav věcí
vydá obě strany na milost naší mezinárodní AGENTURY; která vlastní miliony bedlivých očí, které neomezují
žádné hranice. Naše mezinárodní práva zničí práva národní, v pravém smyslu práva, a bude vládnout národům
úplně stejně, jako občanské zákony států určují vzájemné vztahy subjektů.
2. Vládní úředníci, které vybereme z řad veřejnosti s přísným zřetelem na jejich schopnosti otrocké poslušnosti,
nebudou osoby školené v umění vládnout a tudíž se snadno stanou pěšáky v naší hře v rukou našich učenců a
géniů, kteří se stanou jejich poradci, specialisty, kteří byli od mládí vychováváni pro řízení záležitostí celého světa.
Jak je vám dobře známo, tito naši specialisté čerpali informace, které potřebovali pro naše politické plány, z
historie a z pozorování událostí, jež právě probíhaly. Gojímové nejsou vedeni k praktickému používání
nestranného sledování dějin, ale teoretickou rutinou bez jakéhokoli kritického pohledu na vyplývající důsledky.
Nemusíme s nimi tudíž vůbec počítat - necháme je bavit se, dokud neudeří naše hodina, nebo žít v naději na nové
druhy vzrušující zábavy, nebo ve vzpomínkách na zábavy minulé. Nechť podle nich hraje hlavní roli to, co jsme
jim vnutili jako diktát vědy (teorie). Pro tento cíl budeme v nich neustále vzbuzovat slepou víru v tuto vědu pomocí
našeho tisku. Intelektuálové gojímů se budou pyšnit svými vědomostmi a bez jejich jakéhokoli vědeckého ověření
uvedou do praxe všechny informace dostupné ve vědě, které specialisté z naší agentury dovedně složili dohromady
pro účel vzdělání jejich myslí ve směru, který potřebujeme.

ZHOUBNÉ VZDĚLÁNÍ

3. Nedomnívejte se ani na okamžik, že tato tvrzení jsou prázdná slova: obraťte svoji pozornost k úspěchům, které
jsme zařídili pro darvinismus, marxismus, nietscheismus. Rozkladný vliv těchto směrů na ducha gojímů musí být
pro nás zcela očividný.
4. Je pro nás nevyhnutelné brát v úvahu současné myšlení, povahové rysy, tendence národů, abychom se vyhnuli
přehmatům v politice a při směrování záležitostí veřejné správy. Triumf našeho systému, jehož jednotlivé části
mohou být různě uspořádány podle temperamentu lidí, s nimiž se na své cestě setkáváme, by nebyl možný, kdyby
nebyl založen na rekapitulaci minulých lekcí ve světle přítomnosti.
5. V rukou dnešního státu je velká síla, která vytváří pohyb myslí lidí, je to tisk. Úlohou tisku je poukazovat na
domněle nezbytné požadavky, dát hlas stížnostem lidu, vyjadřovat a živit nespokojenost. Ale gojímské státy
nevědí, jak používat tuto sílu; a tak spadla do našich rukou. Prostřednictvím tisku jsme získali moc k ovlivňování,
zatímco sami zůstáváme ve stínu; díky tisku jsme do našich rukou dostalo zlato, nehledě na to, že jsme je získali za
cenu potoků krve a slz. Ale vyplatilo se nám to, ačkoli jsme obětovali mnoho našich lidí. Každá oběť z naší strany
je před Bohem vyvážena tisíci gojímy.

Protokol č. 3
1. Dnes mohu říci, že náš cíl je od nás již jen několik kroků. Zbývá urazit jen malý kus cesty a celá dlouhá cesta,
kterou jsme museli urazit, je připravena uzavřít cyklus Symbolického hada, kterým symbolizujeme náš lid. Až se
kruh uzavře, všechny státy Evropy budou uzamčeny v jeho smyčce jako v pevném svěráku.
2. Rovnováhy dnešních konstitucí se brzy zhroutí, protože jsme je založili s určitým nedostatkem přesné
vyváženosti, aby mohly nepřetržitě oscilovat dokud se neopotřebuje čep na němž se otáčejí. Gojímové mají dojem,
že je zformovaly dostatečně silné a neustále se domnívají, že se ustálí v rovnováze. Ale čepy - králové na svých
trůnech - jsou obklíčeny svými zástupci, hrajícími role bláznů, kteří jsou zmateni svou vlastní nekontrolovanou a
nezodpovědnou mocí. Za tuto moc vděčí teroru, který zavládl v palácích. Protože nejsou schopni jít ke svému lidu,
do jeho samého středu, králové na svých trůnech se s ním nedokáží dohodnout, a tak posilují svoji pozici proti těm,
kteří chtějí uchvátit moc. Vytvořili jsme propast mezi prozíravým svrchovaným vládcem a slepou silou lidu, aby
obě síly ztratily svůj význam, protože budou jako slepec a jeho hůl, oba osamoceně jsou bezmocní.
3. Abychom svedli ty, kteří touží po moci, k jejímu zneužívání, rozeštvali jsme všechny síly navzájem tím, že jsme
podporovali jejich liberální tendence k nezávislosti. S tímto cílem jsme roznítili všechnu podnikavost, vyzbrojili
jsme všechny strany, osobní moc jsme postavili jako cíl všech ambicí. Ze států jsme udělali gladiátorské arény, kde
proti sobě bojuje mnoho znesvářených stran... Stačí málo, a zmatek a úpadek bude všeobecný...
4. Neúnavní tlučhubové přeměnili parlamenty a zasedání vlády na závodiště v řečnění. Nestoudní žurnalisté a
bezohlední pamfletáři se denně vrhají na vládní úředníky. Zneužívání moci připraví svržení všech institucí a
všechno bude vzhůru nohama pod ranami rozzuřené chátry.

1. část   3. část