3. část

CHUDOBA JE NAŠE ZBRAŇ

5. Všichni lidé jsou spoutáni dřinou a chudobou pevněji než kdykoli předtím. Jsou spoutáni otroctvím a
nevolnictvím; z nich se mohou různými způsoby osvobodit. S tím se mohou vyrovnat, ale od nouze se nikdy
neosvobodí. Do ústavy jsme vložili taková práva, která jsou pro masy pouze fiktivní, nikoli skutečná práva.
Všechna tato takzvaná "lidská práva" mohou existovat pouze jako ideje, které nikdy nemohou být realizovány v
praktickém životě. Co znamenají pro proletářského dělníka, ohnutého jeho těžkou lopotou a životním osudem.
Čím jsou pro mluvku, když dostane právo žvanit, když žurnalisté dostanou právo psát vedle hodnotných děl
jakékoli nesmysly. Proletariát nemá z ústavy jiný zisk, jen pár ubohých drobtů, které mu hodíme z našeho stolu na
oplátku za jeho hlasování ve prospěch toho, co jsme mu nadiktovali, ve prospěch mužů, které dosazujeme k moci,
služebníků naší AGENTURY... Republikánská práva nejsou pro chudého člověka ničím jiným než hořkým
kouskem ironie, protože nutnost neustálé celodenní dřiny mu znemožňuje jich užívat, ale na druhé straně jej
okrádají o pravidelný a jistý výdělek tím, že jej činí závislým na stávkách jeho soudruhů, nebo na milosti jeho
pánů.

PODPORUJEME KOMUNISMUS

6. Lid pod naším vedením sprovodil ze světa šlechtu, která byla jeho jedinou ochránkyní a pěstounkou, hájící jeho
zájmy, která je neoddělitelně spjata s blahem lidu. Nyní, se záhubou aristokracie, lidé upadli do sevření
nemilosrdných zbohatlických darebáků, kteří na hrdla dělníků vložili nelítostné a kruté jho.
7. Objevujeme se na scéně jako údajní zachránci dělníků od tohoto útisku, když jim navrhujeme, aby vstoupili do
řad našich bojových sil - socialistů, anarchistů, komunistů - kterým jsme vždy poskytovali podporu ve shodě s
domnělým pravidlem bratrství (solidarity celého lidstva) našeho SPOLEČENSKÉHO ZEDNÁŘSTVÍ.
Aristokracie, která podle zákona užívala plody práce dělníků, měla zájem na tom, aby dělníci byli dobře živení,
zdraví a silní. My máme zájem na přesném opaku - na úbytku, NA VYVRAŽDĚNÍ GOJÍMŮ. Naše síla je v
chronickém nedostatku potravin a fyzické slabosti, protože to všechno znamená, že bude otrokem naší vůle a
nenajde v sobě sílu ani energii protivit se naší vůli. Hlad dává kapitálu právo vlády nad dělníkem mnohem jistěji
než bylo dáno aristokracii zákonnou mocí králů.
8. Nedostatkem a závistí a nenávistí, která je jeho plodem, pozdvihneme lůzu a jejich rukama rozdrtíme všechny,
kteří nám stojí v cestě.
9. AŽ UDEŘÍ HODINA PRO NAŠEHO SVRCHOVANÉHO PÁNA CELÉHO SVĚTA, BUDE KORUNOVÁN
TĚMA SAMÝMA RUKAMA, KTERÉ ODSTRANÍ VŠE, CO BY MU MOHLO BÝT PŘEKÁŽKOU. (Biblický
Antikrist?)
10. Gojímové si odvykli přemýšlet a jenom reagují na vnuknutí našich specialistů. Proto nevidí naléhavou nutnost
toho, co my, až přijde naše království, okamžitě zavedeme. ZEJMÉNA JE PODSTATNÉ V NÁRODNÍCH
ŠKOLÁCH UČIT JEDNU JEDNODUCHOU A PRAVDIVOU ZNALOST, KTERÁ JE ZÁKLADEM VŠECH
VĚDOMOSTÍ - ZNALOST STRUKTURY LIDSKÉHO ŽIVOTA, SPOLEČENSKÉ EXISTENCE, KTERÁ
VYŽADUJE ROZDĚLENÍ PRACOVNÍCH SIL, A TUDÍŽ ROZDĚLENÍ LIDÍ DO TŘÍD A STAVŮ. Pro všechny
je podstatné vědět, že VZHLEDEM K ROZDÍLŮM CÍLŮ LIDSKÝCH ČINNOSTÍ, NEMŮŽE BÝT ŽÁDNÁ
ROVNOST, že ten, kdo nějakým svým činem kompromituje celou třídu, nemůže být před zákonem zodpovědný
stejně, jako ten, kdo poškozuje pouze svoji vlastní čest. Skutečná znalost struktury společnosti, jíž neprozradíme
gojímům, bude všem lidem demonstrovat, že postavení a práce musí být drženy v určitém kruhu, že se nemohou
stát zdrojem lidského utrpení, které vzejde ze vzdělání, které neodpovídá práci, k níž jsou jednotlivci povoláni. Po
důkladném studiu této moudrosti se lidé dobrovolně podřídí autoritě a přijmou takové postavení, jaké jim přidělí
stát. Za současného stavu vědomostí a směru jsme její rozpracování předali lidem, kteří slepě věří věcem, které
jsou černé na bílém. Díky podnětům, jejichž účelem bylo svést je ze správné cesty, a vlastní nevědomosti tito lidé
slepě nenávidí podmínky, v nichž se nacházejí, protože nechápou smysl třídy a postavení.

ŽIDÉ BUDOU V BEZPEČÍ

11. TATO NENÁVIST BUDE DÁLE STUPŇOVÁNA ÚČINKEM HOSPODÁŘSKÝCH KRIZÍ, které zastaví
rozvoj průmyslu a přivedou ho do stagnace. Všemi tajnými podzemními metodami, které jsou nám známy, a s
pomocí zlata, které je v našich rukou, VYTVOŘÍME CELOSVĚTOVÉ HOSPODÁŘSKÉ KRIZE, ČÍMŽ NA
ULICE VRHNEME CELÉ DAVY DĚLNÍKŮ VE VŠECH ZEMÍCH EVROPY SOUČASNĚ. Tyto davy budou s
potěšením prolévat krev těch, jimž ve své zaslepenosti a nevědomosti již od kolébky závidí, a jejichž majetek
budou schopni vydrancovat.
12. "NAŠICH" SE TO ANI NEDOTKNE, PROTOŽE OKAMŽIK ÚTOKU NÁM BUDE ZNÁM A UČINÍME
OPATŘENÍ K OCHRANĚ VLASTNÍCH LIDÍ.
13. Ukázali jsme, že pokrok přivede všechny gojímy pod nadvládu rozumu. Náš despotismus bude přesně takový,
protože bude vědět, jak - pomocí moudré přísnosti - uklidnit všechny nepokoje a vymýtit liberalizmus ve všech
našich institucích.
14. Když populace viděla, že získala všechny druhy úlev a výhod, ve jménu té samé svobody si představovala sama
sebe jako svrchovaného vládce a razila si cestu k moci, ale, stejně jako každý jiný slepý člověk, narazila na spoustu
překážek. SPĚCHALA SI NAJÍT VŮDCE, ALE NECHTĚLA SE VRÁTIT K BÝVALÉMU STAVU A SVOJI
SVRCHOVANOU MOC NÁM POLOŽILA K NOHÁM. Vzpomeňte si na Francouzskou revoluci, které jsme dali
jméno "Velká": tajemství její přípravy je nám dobře známo, protože to byla práce našich rukou.
15. Od té doby jsme lidi neustále vedli od jednoho rozčarování k druhému, aby se nakonec odvrátili také od nás ve
prospěch KRÁLE-DESPOTY Z KRVE SIONU, KTERÉHO PŘIPRAVUJEME PRO SVĚT.
16. V současné době jsme nepřemožitelnou mezinárodní silou, protože když na nás někdo zaútočí, zastanou se nás
ostatní státy. Je to bezedná ničemnost gojímů, kteří se plazí před mocí, ale jsou nemilosrdní k slabším, netolerantní
k chybám a shovívaví k zločinům, je to jejich neschopnost vyrovnat se s rozpory svobodného společenského
systému a zároveň trpělivost a mučednické snášení násilí tuhého despotismu - všechny tyto vlastnosti gojímů nám
pomohly k naší nezávislosti. Gojímští lidé trpělivě snášejí takové utrpení a zneužívání moci pod vládou největších
diktátorů dnešních dní, za něž by v minulosti museli nechat stít nejméně dvacet králů.
17. Jaké je vysvětlení tohoto fenoménu, této podivné nedůslednosti mas lidí ve vztahu k událostem, které jsou
evidentně stejného druhu?
18. Dá se to vysvětlit faktem, že tito diktátoři lidem našeptávají, skrze naše agenty, že prostřednictvím tohoto
zneužívání moci zasazují rány státům ve jménu nejvyšších ideálů - zabezpečení blahobytu lidí, mezinárodního
bratrství a rovnosti práv pro všechny lidi. Přirozeně lidem neříkají, že tohoto sjednocení musí být dosaženo jedině
pod naším svrchovaným vládcem.
19. A tak lidé odsuzují nevinné a zprošťují obžaloby viníky, jsouce stále více přesvědčeni, že si mohou dělat, co
chtějí. Díky tomuto stavu věcí lidé ničí každý druh stability a vytvářejí nepořádek na každém kroku.
20. Slovo "svoboda" vylákalo ven houfy lidí, kteří bojují proti každé moci, proti každé autoritě, dokonce proti
Bohu a zákonům přírody. Proto, až vstoupíme do našeho království, vymažeme toto slovo ze slovníku života,
protože v sobě zahrnuje princip brutální síly, který z davů lidí dělá krvelačné šelmy.
21. Je pravda, že když se tyto krvežíznivé bestie napijí krve, opět usnou a v té době bude snadné jim nasadit okovy.
Ale když krev nedostanou, neusnou a budou dál bojovat.

Protokol č. 4
1. Každá republika prochází několika stádii vývoje. Prvním z nich prochází v prvních dnech šíleného běsnění
slepého davu, který se zmítá sem a tam, napravo a nalevo: druhým směrem je demagogie, z níž se rodí anarchie a ta
vede nevyhnutelně k despotismu, který však není zákonným a zjevným, a tudíž zodpovědným despotismem, ale
neviditelným a skrytým, přesto zřetelně citelným despotismem v rukou té či oné tajné organizace, jejíž činy jsou
bezohlednější vzhledem k tomu, že pracuje za scénou, za zády všech druhů agentů, jejichž výměna tuto organizaci
nejen nijak nepoškozuje, ale ve skutečnosti šetří její zdroje - díky neustálým změnám odpadá nutnost vyplácet
odměny za dlouhodobé služby.
2. Kdo a jak by mohl svrhnout naší neviditelnou moc? A přesně tím naše moc je. Zednářství nevěřících (tj. nežidů -
pozn překl.) slepě slouží jako zástěrka pro naše cíle, ale plán činnosti naší moci a její skutečné centrum zůstane pro
tyto lidi neznámým tajemstvím.

ZNIČÍME VÍRU V BOHA

3. Ale i svoboda by mohla být neškodná a mohla by mít své místo ve státní ekonomice a nepoškozovat blaho lidu,
kdyby byla založena na víře v Boha a na bratrství lidstva, nezaloženém na zásadě rovnosti, která je popírána
samotnými zákony stvoření, jimž lidstvo podléhá. Prostřednictvím takovéto víry by lidé mohli být svěřeni do
opatrovnictví své farnosti a pokorně a pod vedením svého duchovního pastýře spokojeně kráčet životem v souladu
s Božími zákony. To je důvod, proč JE PRO NÁS NEZBYTNÉ PODKOPAT VEŠKEROU VÍRU V BOHA,
VYRVAT Z MYSLÍ GOJÍMŮ SAMOTNÝ PRINCIP BOŽÍHO A DUCHOVNÍHO VEDENÍ, A NAHRADIT JEJ
ARITMETICKÝMI KALKULACEMI A HMOTNÝMI POTŘEBAMI.
4. Abychom gojímům nedopřáli čas přemýšlet a pozorovat, jejich pozornost musí být obrácena směrem k průmyslu
a obchodu. Tak se celé národy budou honit za ziskem a v této honbě si nevšimnou jejich společného nepřítele. Ale
opakuji - aby svoboda jednou pro vždy rozložila a zničila společenství gojímů, musíme průmysl položit na
spekulativní základ: výsledkem bude, že to co průmysl získá ze země jim projde rukama a stane se předmětem
spekulace, to jest dostane se do našich rukou.
5. Zostřující se boj o převahu a šoky způsobené hospodářskému životu vytvoří, nebo dokonce vytvořily,
rozčarované, chladné a bezcitné lidi. Tito lidé budou živit silnou nechuť k vysoké politice a k náboženství. Jejich
jediným měřítkem hodnot se stane zisk, to jest zlato, které se stane skutečným kultem, pro jeho materiální rozkoše,
které může poskytnout. Tehdy nás budou následovat nižší třídy gojímů, ne z vlastního přesvědčení, ani proto, aby
získali bohaství, ale z pouhé nenávisti vůči privilegovaným třídám budou bojovat proti našim rivalům v zápase o
moc - inteligenci gojímů.

Protokol č. 5
1. Jaká forma vlády může být dána společnosti, do jejichž všech složek pronikla korupce, společnosti, kde
bohatství lze získat jedině úskočnými taktikami a víceméně podvodnými triky, kde vládne nemravnost, kde
morálka je udržována trestními opatřeními a tvrdými zákony, ne však dobrovolně přijímanými principy, kde
všechny náboženské a vlastenecké city jsou potlačovány kosmopolitním smýšlením? Jaká forma vlády může být
dána této společnosti než despotismus, který vám popíši později? Vytvoříme co nejvíce centralizovanou vládu,
abychom v našich rukou svírali všechny síly společnosti. Budeme mechanicky regulovat veškerou činnost
politického života našich subjektů pomocí nových zákonů. Tyto zákony jeden po druhém odstraní všechnu
shovívavost a svobodu, kterou si dopřávali gojímové, a naše království se bude vyznačovat despotismem takových
obrovských rozměrů, že bude kdekoli a kdykoli schopen rozdrtit každého gojíma, který se nám postaví na odpor
skutkem nebo slovem.
2. Někdo by mohl namítnout, že takový despotismus, o němž jsem hovořil, není ve shodě s pokrokem dnešní doby,
ale dokážu vám, že opak je pravdou.
3. V dobách, kdy se lidé dívali na krále na svých trůnech jako na čistou manifestaci Boží vůle, podřizovali se bez
reptání despotické moci králů, ale ode dne, kdy jsme do jejich myslí našeptali pojem myšlenku jejich vlastních
práv, začali považovat ty, kdo sedí na trůnech, za obyčejné smrtelníky. Svaté pomazání odpadlo - v očích lidu - od
hlav králů, a když jsme jej oloupili také o víru v Boha, vlastnictví moci se propadlo na ulice do rukou veřejnosti a
vzápětí jsme se jí chopili my.

MASY VEDENÉ LŽÍ

4. Kromě toho, umění směrovat masy a jednotlivce pomocí prostředků chytře manipulované teorie a výmluvnosti,
ovlivňováním každodenního života a všemi druhy dalších triků, z nichž žádný z gojímů nic nechápe, patří rovněž k
specialitám našeho řídicího mozku. V zázemí analýz a pozorování, založených na přesných kalkulacích, nemáme
konkurenci, stejně jako v sestavování plánů politických akcí a solidaritě. V tomto ohledu se s námi mohou měřit
jedině jezuité, ale my jsme docílili jejich diskreditace v očích nemyslícího davu jako veřejné organizace, zatímco
my sami jsme naši tajnou organizaci drželi po celou dobu ve stínu. Avšak světu je pravděpodobně jedno, kdo je
svrchovaným pánem světa, zda je to hlava katolické církve, nebo náš despota z krve Sionu! Ale pro nás, vyvolený
lid, tato otázka zdaleka není bezpředmětná.
5. Po určitou doby bychom mohli být úspěšně zadržováni celosvětovou koalicí gojímů, ale před tímto nebezpečím
jsme chráněni jejich vzájemnými neshodami, jež jsou zakořeněny tak hluboko, že je nelze vymýtit. Poštvali jsme
proti sobě jednotlivce i celé národy gojímů, podporovali jsme náboženskou a rasovou nenávist, kterou jsme v
uplynulých dvaceti stoletích nechali narůst do obrovských rozměrů. To je důvod, proč na světě neexistuje jediný
stát, který by ostatní státy podpořily, kdyby proti nám pozdvihl zbraň, protože každý stát musí mít na paměti, že
každá dohoda proti nám by se mu nevyplatila. Jsme příliš silní - naši moc nelze obejít. ŽÁDNÉ STÁTY
NEMOHOU UZAVŘÍT ANI BEZVÝZNAMNOU DOHODU, ANIŽ BYCHOM NA TOM MĚLI TAJNOU
ÚČAST.
6. PER ME REGES REGNANT. "Skrze mne vládnou králové." A naši proroci řekli, že jsme byli vybráni
samotným Bohem, abychom vládli nad celou zemí. Bůh nás obdařil géniem, abychom byli schopni svůj úkol splnit.
A kdyby se v nepřátelském táboře objevil génius, který by byl schopen proti nám bojovat, rozpoutal by se mezi
námi nelítostný boj, jaký svět ještě nikdy neviděl; ale nováček by se nikdy nemohl vyrovnat zkušenému mistrovi.
Génius na jejich straně by přišel vždy příliš pozdě. Všechna kola mašinérie všech států jsou poháněna motorem,
který je v našich rukou, a tímto pohonem mašinérie států je zlato. Věda politické ekonomie, vynalezená našimi
mudrci, již dlouhou dobu propůjčuje kapitálu královskou prestiž.

MONOPOL KAPITÁLU

7. Kapitál, pokud má spolupůsobit bez překážek, musí být volný, aby bylo možné zřídit monopol průmyslu a
obchodu: to už bylo uvedeno do chodu neviditelnou rukou ve všech koutech světa. Tato svoboda dá politickou moc
těm, kteří jsou zapojeni v průmyslu, a to nám pomůže podrobit si lidi. Nyní je důležitější lidi odzbrojit než je vést
do války; je pro nás výhodnější využít hněvu lidí, který se rozhoří v plameny, než jejich oheň hasit; je důležitější je
vyhladit. HLAVNÍ ÚKOL NAŠEHO VEDENÍ SPOČÍVÁ V TOMTO: OSLABIT LIDSKOU MYSL KRITIKOU;
ODVÉST JI OD PŘEMÝŠLENÍ, Z NĚHOŽ BY MOHL VZEJÍT ODPOR; ROZPTÝLIT SÍLY MYSLI
PŘESTŘELKOU PLANÉ VÝMLUVNOSTI.
8. Ve všech dobách lid na celém světě, stejně jako jednotlivci, přijímal slova místo skutků, protože bylo příjemné
je poslouchat, ale málokdy se zastavil, aby si všimnul, zda jsou následována činy. Proto budeme zakládat okázalé
instituce, které budou podávat výmluvné důkazy o jejich podpoře pokroku.
9. Přisvojíme si liberální fyziognomii všech stran, všech směrů a tuto fyziognomii dáme hlasu řečníků, kteří budou
tak mnoho mluvit, že vyčerpají trpělivost svých posluchačů a vytvoří u nich odpor k těmto řečníkům.
10. ABYCHOM VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ DOSTALI DO SVÝCH RUKOU, MUSÍME JE UVÉST DO STAVU
ZMATKU TÍM, ŽE DÁME SLOVO VŠEM STRANÁM S PROTICHŮDNÝMI NÁZORY A PO TAK
DLOUHOU DOBU, ŽE GOJÍMOVÉ ZTRATÍ HLAVU V BLUDIŠTI RŮZNÝCH NÁZORŮ A USOUDÍ, ŽE
NEJLEPŠÍ BUDE NEMÍT SVŮJ VLASTNÍ NÁZOR NA ŽÁDNOU POLITICKOU OTÁZKU, kterou veřejnost
není s to pochopit, protože ty chápou pouze ti, kdo veřejnost vedou. Toto je první tajemství.
11. Druhé tajemství, nutné pro úspěch naší vlády, spočívá v následujícím: Rozmnožit národní slabosti, zvyky,
vášně, životní podmínky do takové míry, že ve výsledném chaosu nikdo nebude vědět, kde se nachází, v důsledku
čehož si lidé nebudou navzájem rozumět. Toto opatření nám bude také sloužit jiným způsobem, zejména k zasetí
nesvárů ve všech stranách, k rozrušení všech kolektivních sil, které dosud nejsou ochotné se nám podrobit a k
odrazení od osobní iniciativy, která by do určité míry mohla překážet naší věci. NENÍ NIC NEBEZPEČNĚJŠÍHO
NEŽ OSOBNÍ INICIATIVA: kdyby za ní stál génius, taková iniciativa by mohla udělat víc než miliony lidí, mezi
něž jsme zaseli rozkol. Výchovu gojímů musíme zařídit tak, aby vždy, když jsou postaveni před úkol, který
vyžaduje osobní iniciativu, jim bezmocně klesly ruce. Napětí, které je výsledkem svobody jednání, podkopává síly,
když se střetne se svobodou někoho jiného. Z těchto kolizí vzniknou vážné morální otřesy, deziluze a selhání.
TĚMITO PROSTŘEDKY GOJÍMY TAK UNAVÍME, ŽE BUDOU DOHNÁNI NABÍDNOUT NÁM VLÁDU
NAD SVĚTEM. TO NÁM UMOŽNÍ, BEZ JAKÉHOKOLI NÁSILÍ, ABSORBOVAT VŠECHNY VLÁDY
SVĚTA A VYTVOŘIT JEDINOU CELOSVĚTOVOU VLÁDU. Na místa dnešních vládců dosadíme strašáky,
které nazveme Administrativou supervlády. Její ruce se roztáhnou do všech stran jako kleště a její organizace bude
mít takové kolosální rozměry, že si podrobí všechny národy světa.

Protokol č. 6
1. Brzy začneme zakládat obrovské monopoly, jímky obrovského bohatství, na nichž budou závislá dokonce i
velká jmění gojímů do takové míry, že půjdou ke dnu, spolu s kreditem států, v den, kdy dojde k politické
katastrofě...
2. Vy pánové, kteří jste ekonomové, uvažujte o významu tohoto slučování majetku!
3. Každým myslitelným způsobem musíme přesvědčit svět o významu naší supervlády tím, že ji budeme
představovat jako ochránce a dobrodince všech, kteří se nám podrobí (viz přesvědčování o nutnosti vstupu do
Evropské unie - pozn. překl.)
4. Aristokracie gojímů, jako politická síla, je mrtvá - Nemusíme s ní vůbec počítat, ale jako vlastníci půdy nám
dosud mohou uškodit z toho důvodu, že jsou na své půdě soběstační. Proto je nezbytné zbavit je jejich půdy za
každou cenu. Tohoto cíle bude nejlépe dosaženo zvýšením daně za půdu a zadlužením půdy. Toto opatření nám
umožní dostat vlastníky půdy pod naši kontrolu a udržovat ji ve skromných poměrech a v bezpodmínečném
područí.
5. Aristokraté gojímů, dědičně neschopní spokojit se s málem, rychle vzplanou a vyhasnou.

ZOTROČÍME NEVĚŘÍCÍ

6. Současně musíme intenzivně podporovat obchod a průmysl, ale ze všeho nejdříve spekulaci, jako protiváhu
průmyslu: absencí spekulace by se hromadil kapitál v soukromých rukou a sloužil by k oddlužení půdy, čímž by
banky nad ní ztratily kontrolu. Chceme, aby průmysl z půdy odčerpával jak pracovní sílu, tak kapitál a pomocí
prostředků spekulace převedl do našich rukou všechny peníze světa, čímž všechny gojímy odhodíme do řad
proletariátu. Potom se gojímové budou před námi hrbit, abychom jim zachovali právo na existenci.
7. Abychom zničili průmysl gojímů, vedle podpory spekulace, vzbudíme v gojímech touhu po luxusu, takovou
touhu po luxusu, která všechno pohltí. ZVEDNEME ÚROVEŇ MEZD, KTERÁ VŠAK DĚLNÍKŮM
NEPŘINESE ŽÁDNOU VÝHODU, PROTOŽE ZÁROVEŇ ZVÝŠÍME CENY ZÁKLADNÍCH ŽIVOTNÍCH
POTŘEB POD ZÁMINKOU POKLESU VÝROBY V ZEMĚDĚLSTVÍ A CHOVU DOBYTKA. DÁLE UMĚLE
A HLUBOCE PODMINUJEME VÝROBNÍ ZDROJE PODPOROVÁNÍM DĚLNÍKŮ V ALKOHOLISMU A
PODNĚCOVÁNÍM JEJICH SKLONŮ K ANARCHII. VEDLE TOHO PODNIKNEME VŠECHNA OPATŘENÍ
K VYKOŘENĚNÍ VŠECH VZDĚLANÝCH VRSTEV GOJÍMŮ Z POVRCHU ZEMĚ.
8. ABY SI GOJÍMOVÉ NEUVĚDOMILI PRAVÝ STAV VĚCÍ DŘÍV, NEŽ PŘIJDE NÁŠ ČAS, BUDEME
PŘEDSTÍRAT HOROUCÍ TOUHU SLOUŽIT DĚLNICKÉ TŘÍDĚ A VELKÝM PRINCIPŮM POLITICKÉ
EKONOMIE. NAŠIM EKONOMICKÝM TEORIÍM BUDEME DĚLAT ENERGICKOU PROPAGANDU.

Protokol č. 7
1. Rozsáhlé zbrojení, zvyšování policejních sil - to vše je podstatné pro dovršení dříve zmíněných plánů. Musíme
dosáhnout toho, aby ve všech státech světa nebyl vedle nás nikdo jiný než masy proletariátu, několik milionářů
oddaných našim zájmům, policie a vojsko.
2. Po celé Evropě, a pomocí vztahů s Evropou, i na dalších kontinentech musíme vytvářet neklid, neshody a
nepřátelství. Tím získáme dvojí výhodu. Na prvním místě si udržíme kontrolu nad všemi zeměmi, protože budou
vědět, že máme moc, kdykoli se nám zlíbí, vytvářet nepořádky a obnovit pořádek. Všechny tyto země jsou zvyklé
vidět v nás donucovací sílu, již nelze obejít. Na druhém místě, pomocí našich intrik spleteme všechny nitky, které
jsme natáhli do kabinetů všech států pomocí politických, ekonomických smluv nebo pomocí finančních závazků.
Abychom v tomto uspěli, musíme se během rozhovorů a uzavírání smluv ozbrojit velkou prohnaností a
prozíravostí, ale pokud se týče toho, co nazýváme "oficiálním jazykem", budeme se držet opačné taktiky a
nasadíme si masku počestnosti a bezelstnosti. Tímto způsobem lidé a vlády gojímů, které jsme naučili dívat se na
věci pouze zvnějšku tak, jak jim je ukazujeme, nás ještě budou považovat za dobrodince a zachránce lidstva.

SVĚTOVÁ VÁLKA


3. Na každý odpor proti nám musíme být s to odpovědět válkou se sousedy té země, která se nám odváží
vzdorovat. Kdyby se však tito sousedé kolektivně postavili proti nám, potom musíme jim odpovědět světovou
válkou.
4. Základním předpokladem úspěchu v politice je utajení jejích podniků: slova by se neměla shodovat s činy
diplomata.
5. Musíme přinutit vlády gojímů podnikat kroky směrem ve prospěch našeho široce koncipovaného plánu, který se
již blíží k žádoucímu cíli, který budeme vydávat za veřejné mínění, námi tajně ovlivňovaného pomocí takzvané
"sedmé velmoci" - tisku, který - až na malé a bezvýznamné výjimky - je již zcela v našich rukou.

2. část    4. část