4. část

Protokol č. 8
1. Musíme se vyzbrojit všemi zbraněmi, které naši oponenti mohou proti nám použít. V nejjemnějších odstínech
výrazů právního řádu musíme vyhledávat problematické body pro ty případy, kdy budeme muset vynášet rozsudky,
které se mohou zdát abnormálně nestoudné a nespravedlivé. Proto je důležité, aby tyto rozsudky byly vyjádřeny
výrazy, které budou budit dojem naplňování morálních principů, vtělených do právní formy. Naše vedení se musí
obklopit těmi silami civilizace, mezi nimiž budeme muset pracovat. Obklopí se publicisty, právníky, vládními
úředníky, diplomaty a, konečně, osobami vzdělávanými a vychovávanými v našich speciálních školách (Jedná se o
Rhodesovy stipendisty?) Tyto osoby budou znát všechna tajemství společenského života, budou znát všechny
jazyky, tvořenými politickou abecedou a slovníkem; budou obeznámeni s celou rubovou stranou lidské povahy se
všemi jejími citlivými strunami, na něž budou umět zahrát. Těmito strunami jsou - způsoby myšlení gojímů, jejich
sklony, nedostatky, chyby a přednosti, zvláštnosti tříd a stavů. Je zbytečné říkat, že tito nadaní asistenti moci, o
nichž hovořím, nebudou vybíráni mezi gojímy, kteří jsou zvyklí vykonávat svoji administrativní práci, aniž by se
starali o to, co je jejím cílem, a nikdy neberou ohled na to, co je pro to třeba udělat. Úředníci gojímů podepisují
dokumenty, aniž by je četli, a slouží nám buď pro peníze nebo ze ctižádostivosti.
2. Naši vládu obklopíme celým světem ekonomů. To je také důvod, proč ekonomické vědy tvoří hlavní vyučovací
předmět Židů. Kolem nás bude celá plejáda bankéřů, průmyslníků a - což je hlavní věc - milionářů, protože o všem
budou v podstatě rozhodovat čísla.
3. Po dobu, dokud bude nebezpečné svěřit zodpovědná místa v našem státě do rukou našich bratrů - Židů, dáme je
do rukou osob, jejichž minulost a pověst bude tak špatná, že mezi nimi a lidem vznikne propast, lidí, kteří v
případě odepření poslušnosti našim příkazům, budou muset čelit obviněním z trestných činů, nebo budou
zdiskreditováni a budou muset své funkce opustit. To je přinutí hájit naše zájmy do posledního dechu.

Protokol č. 9
1. Při uplatňování našich principů přihlížejte k povaze národa, v jehož zemi žijete a působíte. Jejich všeobecně
totožná aplikace nemůže být úspěšná, dokud lidé nebudou převychováni podle našeho vzoru. Ale když je budete
uplatňovat obezřetně, uvidíte, že neuplyne ani deset let a i ty nejtvrdohlavější povahy se změní a my budeme moci
přidat nové lidi do řad těch, které jsme si již podrobili.
2. Liberální slova, která jsou vlastně slovy našeho zednářského hesla, totiž "svoboda, rovnost, bratrství" změníme,
až přijde naše království, na slova, která již nebudou heslem, ale pouze vyjádřením idealismu. Budeme říkat "právo
na svobodu, povinnost rovnosti, ideál bratrství" a budeme držet kozla za rohy... DE FACTO jsme již zničili
všechny druhy vlády s výjimkou té naší, ačkoli DE JURE jich zde zůstalo ještě mnoho. Nyní, když státy vznesou
proti nám protest, je pouze formální, taktní a námi řízený, protože JEJICH ANTISEMITISMUS JE PRO NÁS
NEZBYTNÝ, ABYCHOM MOHLI OVLÁDAT SVÉ MENŠÍ BRATRY. Nebudu to blíže vysvětlovat, protože o
této věci jsme již několikrát diskutovali.

ŽIDOVSKÝ SUPERSTÁT

3. Pro nás neexistují překážky, které by omezovaly naše aktivity. Naše nadvláda existuje v tak nezákonných
podmínkách, že ji běžnou terminologií můžeme nazvat silným slovem - Diktatura. Mohu vám s čistým svědomím
říci, že až přijde náš čas, my - zákonodárci - budeme vynášet ortely a vykonávat rozsudky, budeme zabíjet a
udělovat milost, my, jako hlava všech našich vojsk, sedíme na koni vojevůdce. Vládneme silou své vůle, protože
ve své moci máme zlomky kdysi mocné strany, která je nyní od nás poražená. Zbraněmi, jež máme ve svých rukou,
jsou bezmezná ctižádost, palčivá nenasytnost, nemilosrdná pomstychtivost, zášť a nenávist.
4. Od nás pochází všezachvacující teror. Ve svých službách máme lidi všech názorů, všech doktrín: restaurátory
monarchie, demagogy, socialisty, komunisty a utopistické snílky všeho druhu. Všechny jsme zapřáhli do jediného
úkolu: každý po svém podrývá poslední zbytky autority, usiluje o svržení všech forem pořádku. Touto činností
všechny státy nesmírně trpí; vyzývají ke klidu, pro mír jsou ochotny obětovat všechno: ale my jim mír nedáme,
dokud otevřeně a s pokorou neuznají naši mezinárodní nadvládu.
5. Lidé naříkají a dožadují se řešení sociální otázky cestou mezinárodní dohody. Rozdělení do množství
protichůdných stran je vydalo do našich rukou, protože aby mohli vést politický boj, potřebují peníze, a všechny
peníze jsou v našich rukou.
6. Mohli bychom mít důvod obávat se spojení "jasnozřivých" sil gojímských králů na trůnech a "slepé" síly
gojímské lůzy, ale podnikli jsme všechna nutná opatření proti takové možnosti: mezi obě tyto síly jsme postavili
val ve formě vzájemné nedůvěry. Tímto způsobem zůstane slepá síla lidu naší oporou a my, a jedině my, mu
poskytneme vedení a samozřejmě jej povedeme po cestě, která vede k našemu cíli.
7. Aby se ruka slepého davu nemohla osvobodit od naší vedoucí ruky, musíme s ní občas být v těsném styku, když
ne osobně, tak alespoň prostřednictvím našich nejdůvěryhodnějších bratrů. Až budeme uznáni jako jediná autorita,
budeme s lidmi diskutovat osobně na náměstích a budeme jim vysvětlovat politické otázky takovým způsobem, jak
potřebujeme.
8. Kdo prověří, co se vyučuje ve venkovských školách? Ale co řekne vyslanec vlády nebo sám panovník, nemůže
být neznámé celému státu, protože to bude rychle rozšířeno hlasem lidu.
9. Abychom předčasně nezničili instituce gojímů, dotkli jsme se jich mistrnou rukou a do svých rukou jsme
uchopili konce pružin, které pohybují jejich mechanismem. Tyto pružiny byly uloženy v přísném, ale spravedlivém
řádu; my jsme tento pořádek nahradili udělením licence liberalismu. Získali jsme vliv na justici, systém voleb, tisk,
osobní svobodu, ale nejdůležitější je, že jsme začali ovlivňovat vzdělání a výchovu mládeže, jako základní kameny
svobodné existence.

KŘESŤANSKÁ MLÁDEŽ ZNIČENA

10. Oklamali, zmátli a zkazili jsme mládež gojímů tím, že jsme ji vychovali na principech a teoriích, o nichž víme,
že jsou lživé. Přesto jim je vštěpujeme.
11. Skrze existující zákony, aniž jsme je podstatně měnili - jen jsme je vykládali opačně - jsme dosáhli
grandiózních úspěchů. Tyto výsledky brzy vyústily v to, že výklady zákonů tyto úplně překroutily, potom se zcela
skryly očím vlád, protože ze spletené pavučiny legislativy nebylo možné nic zjistit.
12. Toto je původ teorie soudu svědomí.
13. Můžete namítnout, že gojímové proti nám pozvednou zbraně, když předčasně vytuší, o co tu jde; ale pro takový
případ máme v záloze takový teroristický manévr, že i ta nejstatečnější srdce se budou tetelit strachem: v podzemí
pod všemi hlavními městy budou vybudovány podzemní dráhy - koridory, odkud budou tyto metropole vyhozeny
do povětří se všemi jejich organizacemi a archivy.

Protokol č. 10
1. Dnes začnu zopakováním toho, co jsem již řekl a prosím vás, abyste vždy měli na paměti, že vlády a lid se v
politice spokojují s vnějším zdáním. A jak by také gojímové mohli pochopit skrytý význam věcí, když jejich
představitelé věnují nejvíce své energie na zábavy? Pro naší politiku má poznání těchto detailů největší význam:
pomůže nám při posuzování rozdělení majetku, svobody slova, tisku, náboženského vyznání, shromažďovacího
práva, rovnosti před zákonem, nedotknutelnosti majetku, obydlí, daní (myšlenka skrytých daní) a zpětného
působení zákonů. Žádné z těchto otázek bychom se neměli otevřeně a přímo dotýkat před lidem. V případech, kde
je nezbytné se jich dotknout, nesmějí být kategoricky jmenovány, musí být pouze deklarovány bez detailního
odhalení, že principy současných zákonů jsou uznávány námi. Důvodem pro zachovávání mlčení v tomto ohledu
je, že neoznámením principu si zachováme svobodu konání a můžeme ze zákonů vypustit to či ono, aniž by to
vzbudilo pozornost. Kdybychom je všechny kategoricky vyjmenovali, vše by bylo pevně dané a nemohli bychom
již nic měnit.
2. Lid chová zvláštní náklonnost a úctu ke géniům politické moci a přijímá všechny jejich násilné činy s obdivnou
odpovědí: "Lumpárna, no ano, je to lumpárna, ale je to chytré!... Je to podvod, chcete-li, ale jak mazaně sehraný,
jak velkolepě provedený, s jakou drzostí a odvahou!"...

NÁŠ CÍL - SVĚTOVLÁDA

3. Zapojíme všechny národy do úkolu vztyčit novou fundamentální strukturu, projektu, který jsme sestavili my. To
je důvod, proč je pro nás především nutné se ozbrojit a sebrat v sobě absolutně bezohlednou drzost a neodolatelnou
moc ducha, která v našich aktivních pracovnících zlomí všechny překážky na naší cestě.
4. Až uskutečníme náš státní převrat, řekneme lidem: "Až dosud šlo všechno strašně špatně, všichni trpěli. My
zničíme příčiny vašeho utrpení - národnosti, hranice a národní měny. Máte ovšem svobodu a můžete nás odsoudit.
Ale může být tento rozsudek spravedlivý, když jej vynesete dřív než se budete moci přesvědčit o tom, co vám
nabízíme?"... Potom nás dav bude vychvalovat a nosit na rukou v jednomyslných nadějích a očekáváních.
Všeobecné hlasovací právo, z něhož jsme udělali nástroj, který nás vynese na trůn světa, na něž jsme navykli i ty
nejpovrchnější jedince, ještě jednou a naposledy rozhodne, že je jednomyslným přáním lidstva, aby nás poznalo
dřív, než nás bude soudit.
5. Abychom toto zabezpečili, musíme nechat volit každého bez rozdílů tříd a kvalifikace, abychom zajistili
absolutismus většiny, která nebude moci být získána vzdělanými a majetnými třídami. Tímto způsobem, vštípením
lidem vědomí vlastní důležitosti, zničíme mezi gojímy důležitost rodiny a její vzdělávací hodnotu a odstraníme
možnost rozvoje osobností, protože dav, vedený námi, je nenechá vystoupit do popředí, ani je nebude poslouchat;
ten je zvyklý poslouchat jedině nás, kteří mu platíme za poslušnost a pozornost. Tímto způsobem vytvoříme
mocnou, slepou sílu, která se nebude moci ani pohnout bez vedení našich agentů, postavených námi do čela jako
vůdci davu. Lid se podrobí tomuto režimu, protože bude vědět, že na těchto vůdcích budou záviset jeho výdělky,
odměny a stvrzenky na všechny druhy podpor.
6. Plán vlády by měl vzejít z jednoho mozku, protože vláda nebude pevně zakotvena, jestliže bude dovoleno, aby
byl rozdroben na dílčí části v mozcích mnohých. Je tedy pro nás přípustné, aby naši lidé byli seznámeni s akčním
plánem, ale nesmějí o něm diskutovat, nemá-li ztratit svoji rafinovanost, vzájemnou závislost jednotlivých
komponent, praktickou sílu tajného významu každé klauzule. Diskutovat a dělat změny v práci tohoto druhu
pomocí řady hlasování by znamenalo, že tato práce by na sobě nesla pečeť všech nedorozumění a rozumování,
které by neproniklo do hloubky a souvislostí tohoto plánu. Chceme, aby naše plány byly účinné a vhodně
sestavené. Proto nesmíme hodit práci génia našeho vedení do spárů davu nebo dokonce vybrané společnosti.
7. Tyto plány nepostaví existující instituce vzhůru nohama ze dne na den. Ty pouze způsobí změny v jejich
ekonomice a v důsledku toho její celkový vývoj, který bude veden po cestách, které jsou zaznamenány v našich
plánech.

JED LIBERALISMU


8. Pod různými názvy existuje ve všech zemích přibližně jedna a ta samá věc. Parlament, ministerstva, senát, státní
rada, zákonodárné sbory a exekutiva. Nemusím vám vysvětlovat mechanismus vztahů mezi těmito institucemi,
protože jej znáte; jen si povšimněte faktu, že každá z výše jmenovaných institucí odpovídá nějaké důležité funkci
státu, a chtěl bych vás upozornit, že slovo "důležitý" jsem použil před slovem funkce, nikoli instituce, tudíž
důležité nejsou instituce, ale jejich funkce. Tyto instituce mezi sebe rozdělily všechny funkce vlády -
administrativy, legislativy, exekutivy, pročež fungují jako orgány lidského těla. Jestliže poraníme jednu část
mechanismu státu, stát onemocní jako lidské tělo ...a zemře.
9. Když jsme do organismu státu zavedli jed liberalismu, celý jeho politický charakter se změnil. Státy byly
zachváceny morální chorobou - otravou krve. Všechny tyto zbytky čeká konec jejich smrtelné agónie.
10. Z liberalismu se zrodily konstituční státy, které nahradily samovládu, která byla jedinou záchranou gojímů.
Konstituce, jak víte, není nic jiného než škola neshod, nedorozumění, hádek, nesvárů, neplodných stranických
agitací, stranických vrtochů - zkrátka, škola všeho, co ochromuje činnost státu. Tribuna řečníků, ne méně efektivně
než tisk, odsoudila vládce k nečinnosti a neschopnosti, čímž se stali neužitečnými a zbytečnými. Z tohoto důvodu
byli v mnoha zemích skutečně sesazeni. Potom přišla éra, kdy bylo možné realizovat republiky; a pak jsme
nahradili vládce jeho karikaturou - prezidentem z davu, ze středu našich loutek nebo otroků. Tím jsme položili
miny pod gojímský národ, lépe řečeno pod gojímské národy.

JMENUJEME PREZIDENTY

11. V blízké budoucnosti zavedeme odpovědnost prezidentů.
12. Tehdy se už nebudeme muset zdráhat při uskutečňování toho, za co bude zodpovědná naše neosobní loutka. Co
je nám do toho, že řídnou řady těch, kteří touží po moci, že uvíznou na mrtvém bodě, protože nebudou moci nalézt
prezidenty, bodě, který nakonec dezorganizuje zemi?
13. Aby náš plán mohl přinést tento výsledek, zajistíme volbu takových prezidentů, v jejichž minulosti je utajena
nějaká temná stránka, nějaká "panama" - potom se stanou věrnými uskutečňovateli našich plánů ze strachu z
odhalení a z přirozené touhy každého, kdo se dostal k moci, po zachování privilegií, výhod a poct spojených s
úřadem prezidenta. Poslanecká sněmovna poskytne krytí, bude chránit, bude volit prezidenta, ale vezmeme jí právo
navrhovat nové, nebo měnit existující zákony, protože toto právo dáme do zodpovědnosti prezidenta, loutce v
našich rukou. Autorita prezidentů se přirozeně stane terčem každé formy útoku, ale my mu poskytneme prostředky
sebeobrany v právu obracet se k lidu, aby rozhodl s obejitím parlamentu, to jest k našemu slepému otroku v našich
rukou - většině davu. Nezávisle na tom vybavíme prezidenta právem vyhlásit válečný stav. Toto poslední právo
ospravedlníme argumentem, že prezident, jako vrchní velitel celé armády země, musí mít toto právo k dispozici
pro případ potřeby bránit novou ústavu republiky, právo obrany, které mu bude náležet jako zodpovědnému
představiteli této ústavy.
14. Je snadné pochopit, že za těchto podmínek budou klíče od svatyně v našich rukou a nikdo kromě nás nebude
moci řídit zákonodárnou moc.
15. Kromě toho, přijetím nové ústavy republiky, odebereme sněmovně právo interpelovat ve věcech vládních
opatření pod záminkou ochrany politických tajemství. Dále pomocí nové ústavy omezíme počet poslanců na
minimum, čímž úměrně omezíme politické vášně a vášeň k politice. I kdyby se přesto rozhořely v plameny, což se
dá těžko očekávat, uhasíme je tím, že se odkážeme na většinu všeho lidu. Na prezidentovi bude záviset jmenování
předsedy a místopředsedy Parlamentu a Senátu. Místo stálého zasedání Parlamentu, budeme redukovat jeho schůze
na několik měsíců. Prezident, jako vedoucí představitel výkonné moci, bude mít právo svolávat a rušit Parlament, a
v druhém případě bude mít právo prodloužit čas jeho působnosti do ustavení nového parlamentního sněmu. Ale
aby důsledky všech těchto aktů, jež jsou v podstatě nezákonné, nezávisely, předčasně pro naše plány, na
prezidentovi, navedeme ministry a další úředníky vyšší administrativy, aby se vyhnuli rozmarům prezidenta
přijetím vlastních opatření. Když to udělají, budou obětními beránky místo něho... Tuto roli zvláště doporučujeme
dát senátu, státní radě, nebo radě ministrů, ale ne individuálnímu úředníkovi.
16. Prezident bude, podle naší úvahy, vykládat smysl takových existujících zákonů, u nichž se připouští různá
interpretace; on je dále bude anulovat, když mu naznačíme, že je třeba to udělat. Kromě toho bude mít právo
navrhovat dočasné zákony a dokonce nové změny ve vládní a ústavní práci. Záminkou pro to budou požadavky
největšího prospěchu pro stát.

BUDEME NIČIT

17. S takovými opatřeními získáme moc ničit kousek po kousku, krok za krokem, všechno to, co jsme byli nuceni
na počátku naší vlády zavést do ústav států, když jsme se připravovali na přechod k nepostřehnutelnému ničení
každého druhu ústavy, aby mohl přijít čas, kdy každou formu vlády přeměníme na náš despotismus.
18. Uznání našeho samovládce může přijít před zničením ústavy; moment tohoto uznání přijde, až lidé, naprosto
vyčerpaní protiprávnostmi a nekompetencí - což je věc, kterou zařídíme - svých vládců, zvolají: "Pryč s nimi a
dejte nám jediného krále nad celou zemí, který nás sjednotí a zničí příčiny nepořádků - hranice, národnosti,
náboženství, státní dluhy - který nám dá mír a pokoj, který nemůžeme nalézt pod našimi vládci a představiteli.
19. Ale vy sami velmi dobře víte, že aby se mohla vytvořit možnost k vyjádření takových přání všech národů, je
nezbytné kalit vztahy lidí s jejich vládami, aby se lidstvo naprosto vyčerpalo rozbroji, nenávistí, bojem, závistí a
dokonce použitím mučení, hladověním, naočkováním nemocí, nedostatkem, aby gojímové neviděli jiné
východisko než přiběhnout k naší peněžní a úplné vládě.
20. Ale když národům světa dopřejeme vydechnout, potom se námi vytoužený okamžik nikdy nevrátí.

Protokol č. 11
1. Státní rada, jako taková, je důrazné vyjádření autority vládce a ona, jako viditelná část zákonodárného sboru,
bude něčím, co by se dalo nazvat vydavatelským výborem zákonů a dekretů vladaře.
2. Toto je pak program nové ústavy. Budeme tvořit zákony, právo a spravedlnost (1) pod maskou návrhů
zákonodárnému sboru, (2) dekrety prezidenta pod maskou obecných regulací a (3) v případě, že se naskytne
vhodná příležitost, ve formě revoluce ve státě.
3. Když jsme v hrubých rysech načrtli MODUS AGENDI (způsob jednání), zabývejme se podrobnostmi těch
opatření, pomocí nichž máme ještě dokončit revoluci v chodu mašinérie státu již naznačeným směrem. Těmito
opatřeními myslím svobodu tisku, právo sdružování, svobodu svědomí, volební princip a mnoho dalších věcí, které
musí navždy vymizet z paměti člověka, nebo podstoupit radikální změnu v den po vyhlášení nové ústavy. Jen v
tomto momentě budeme moci okamžitě oznámit všechna naše nařízení, protože potom bude každá nápadná změna
nebezpečná z následujících důvodů: když bude tato změna provedena s hrubou přísností i ve smyslu přísného
omezování, mohlo by to vést k pocitu zoufalství, způsobenému strachem z nových změn stejným směrem; jestliže,
na druhé straně, bude provedena změna ve smyslu dalších uvolnění, budou říkat, že jsme rozeznali své vlastní
chyby, a to zničí víru v neomylnost naší vlády, nebo řeknou, že jsme dostali strach a jsme dohnáni k poddajnosti,
za což nám však nepoděkují, protože si budou myslet, že nás k tomu donutili... Obě krajnosti by mohly poškodit
prestiž nové ústavy. Chceme, aby od prvního okamžiku po jejím vyhlášení, zatímco všichni lidé na celém světě
budou ještě ohromeni skutečností, že byla úspěšně provedena revoluce, stále ještě v podmínkách teroru a nejistoty,
pochopili jednou pro vždy, že jsme tak silní, tak nepřemožitelní, oplýváme takovou mocí, že v žádném případě s
nimi nebudeme počítat a že jsme vzdáleni tomu, abychom věnovali pozornost jejich názorům nebo přáním. Musí
jim být jasné, že jsme připraveni a schopni, kdykoli a kdekoli, s neodolatelnou silou rozdrtit každý náznak opozice,
že jsme se naráz zmocnili všeho, co jsme chtěli a v žádném případě se s nimi nebudeme dělit o moc... Potom
strachem před vším zavřou oči a budou čekat, co z toho vzejde.

JSME VLCI

4. Gojímové jsou stádo ovcí a my jsme jejich vlci. A víte, co se stane, když se vlci zmocní stáda?...
5. Existuje další důvod, proč zavřou oči: protože jim budeme slibovat, že jim vrátíme všechny svobody, které jsme
jim vzali, jakmile přemůžeme všechny nepřátele míru a zkrotíme všechny strany...
6. Nemá cenu říkat cokoli o tom, jak dlouho budou muset čekat na návrat jejich svobod...
7. Z jakého důvodu jsme potom vymysleli celou tuto politiku a našeptali ji gojímům, aniž bychom jim dali šanci
zkoumat její skrytý význam? Pro co, když ne za účelem získání oklikou toho, čeho by náš rozptýlený národ nemohl
dosáhnout přímou cestou? To posloužilo jako základ pro naši organizaci tajného zednářství, které mu není známé a
o jehož cílech nemá gojímský dobytek ani tušení. Je námi přitahován do okázalé armády zednářských lóží,
abychom odvedli pozornost jejich soukmenovců.
8. Bůh nám, Svému Vyvolenému lidu, nadělil dar rozptýlení a to, co se všem očím jeví jako slabost, se ukázalo být
naší největší silou, která nás nyní přivedla na práh nadvlády nad celým světem.
9. Na základech, které jsme pro ni položili, nezbývá mnoho k dokončení.

Protokol č. 12
1. Slovo "svoboda", které může být interpretováno různými způsoby, my definujeme následovně -
2. Svoboda je právo dělat to, co zákony dovolují. Tento výklad slova nám ve správný čas poslouží, protože všechna
svoboda bude tudíž v našich rukou, neboť zákony budou rušeny nebo vytvářeny pouze takové, které jsou pro nás
žádoucí ve shodě s dříve uvedeným programem.
3. Budeme se zabývat tiskem následujícím způsobem: jakou roli hraje dnes tisk? Slouží k podněcování a
zapalování těch vášní, jež potřebujeme pro naše účely, nebo úzkým a sobeckým stranickým zájmům. Často je
mdlý, nespravedlivý, lživý a většina veřejnosti nemá nejmenší tušení, jakému účelu tisk vlastně slouží. Osedláme
jej a budeme držet pevně na uzdě; to samé uděláme s celou produkcí veškerých dalších tiskovin, protože jaký by
mělo smysl vyhnout se útokům tisku, kdybychom nechali prostor pro pamflety a knihy? Informování veřejnosti,
které je dnes zdrojem těžkých výdajů, vzhledem k nutnosti cenzury, přeměníme na velmi lukrativní zdroj příjmů
pro náš stát: na tisk stanovíme zvláštní daň a budeme požadovat složení kauce před dovolením zřídit jakéhokoli
tiskového orgánu nebo tiskové kanceláře; toto opatření zabezpečí naši vládu proti jakémukoli útoku ze strany tisku.
Za každý pokus o útok na nás, pokud bude ještě vůbec možný, uložíme bez milosti pokutu. Taková opatření, jako
daň, nutnost složení kauce a pokuty, zabezpečené těmito kaucemi, přinesou vládě obrovské příjmy. Je pravda, že
stranické noviny by, v zájmu informování veřejnosti, mohly peníze oželet, ale tyto noviny při druhém útoku na nás
zastavíme. Nikdo nesmí beztrestně položit prst na aureolu neomylnosti naší vlády. Záminkou pro zastavení
jakékoli publikace bude výmluva, že bezdůvodně a neoprávněně pobuřuje veřejnost. Prosím vás, abyste vzali na
vědomí, že mezi těmi, kteří na nás útočí, budou také orgány, které jsme sami založili, ale ty budou útočit výhradně
na ty nedostatky, které budeme sami chtít odstranit.

3. část    5. část