5. část

KONTROLUJEME TISK

4. Ani jediné oznámení se nedostane k veřejnosti bez naší kontroly. Dosáhli jsme toho již nyní, protože všechny
zprávy jsou přijímány několika agenturami, v jejichž kancelářích se sbíhají zprávy ze všech částí světa. Tyto
agentury budou potom zcela naše a dají publicitu pouze tomu, co jim nadiktujeme.
5. Jestliže již nyní jsme dokázali ovládnout mínění gojímských společenství do takové míry, že téměř všichni se
dívají na světové události přes barevná skla brýlí, které jsme jim nasadili na nosy; jestliže již nyní není ani jediný
stát, kde pro nás existují bariéry, jimž gojímové ve své hlouposti říkají státní tajemství: jaké bude naše postavení,
až budeme uznáni nejvyššími pány světa v osobě našeho krále celého světa?...
6. Vraťme se opět k budoucnosti tisku. Každý, kdo dychtí po tom být vydavatelem, knihovníkem nebo tiskařem,
bude povinen si obstarat diplom, který bude zaveden z toho důvodu, aby mu v případě chyby mohl být okamžitě
odebrán. S takovými opatřeními se nástroje myšlení stanou výchovnými prostředky v rukou naší vlády, které
nadále nedovolí masám národa být vedeny na scestí fantaziemi o štěstí pokroku. Je mezi námi někdo, kdo neví, že
tyto přízraky štěstí jsou přímou cestou k falešným představám, z nichž se rodí anarchické vztahy lidí mezi sebou a
směrem k moci, protože pokrok, nebo spíš idea pokroku, dala vzniknout různým myšlenkám na emancipaci, ale
chybělo jí určit její hranice... Všichni takzvaní liberálové jsou anarchisti, když ne doopravdy, tak alespoň v
myšlenkách. Každý z nich se honí za přeludem svobody a upadá do anarchie protestů jenom proto, aby
protestoval...

SVOBODNÝ TISK ZNIČEN

7. Přejděme k periodickému tisku. Uvalíme na něj, stejně jako na všechny ostatní tištěné materiály daň za list a
peněžní ručení, a za knihy s méně než 30 listy se bude platit dvojnásobek. Budeme je považovat za pamflety, na
jedné straně, abychom snížili počet časopisů, které jsou nejhorší formou tištěného jedu, a na druhé straně, abychom
tímto opatřením spisovatele donutili psát delší knihy, které budou málo čteny, zvláště když budou dražší. Současně
to, co budeme vydávat sami, abychom ovlivnili duševní vývoj směrem, který nám přinese zisk, bude levné a bude
hojně čteno. Daň udrží chabé literární ambice v daných mezích a riziko trestu učiní literáty závislými na nás. A
pokud se najde někdo, kdo zatouží psát proti nám, nenajde nikoho, kdo by mu chtěl jeho dílo vytisknout, nebo
tiskař bude muset požádat autority o svolení. Tak budeme vědět předem o všech úkladech připravovaných proti
nám a zneškodníme je tím, že s předstihem vysvětlíme předmět, jímž se dílo zabývá.
8. Literatura a žurnalistika jsou dvě nejdůležitější výchovné síly, a proto se naše vláda stane vlastníkem většiny
časopisů. To neutralizuje škodlivý vliv soukromě vlastněného tisku a dá nám do vlastnictví obrovský prostředek na
ovlivňování veřejného mínění... Jestliže povolíme deset časopisů, my jich založíme třicet, a tak dále ve stejném
poměru. O tom však veřejnost nesmí mít ani tušení. Z toho důvodu všechny časopisy, které budeme vydávat,
budou zastávat navenek protichůdné názory, čímž si získají důvěru nic netušících oponentů, kteří takto spadnou do
naší pasti a budou zneškodněni.
9. V první řadě budou stát orgány oficiálního charakteru. Ty budou vždy chránit naše zájmy, a tudíž jejich vliv
bude poměrně nevýznamný.
10. V druhé řadě budou polooficiální orgány, jejichž postoj bude vlažný a neutrální.
11. Do třetí řady postavíme jakoby naši opozici, která třeba jen v jednom ze svých orgánů bude představovat náš
protipól. Naši skuteční protivníci přijmou tuto zdánlivou opozici jako svoji vlastní a odkryjí nám své karty.
12. Všechny naše noviny budou všech možných směrů - aristokratické, republikánské, revoluční a dokonce i
anarchistické - jen tak dlouho, pokud bude existovat ústava... Budou mít, jako indický bůh Višnu, sto rukou a
každá z nich bude držet prst na pulsu jednoho směru veřejného mínění. Když se puls zrychlí, tyto ruce odvedou
veřejné mínění směrem, kterým potřebujeme, protože vzrušený člověk ztrácí všechen zdravý úsudek a snadno
podléhá sugesci. Ti hlupáci, kteří si budou myslet, že opakují názory z novin jejich vlastního tábora, budou
opakovat náš názor nebo názor, jenž je pro nás žádoucí. V marné víře, že následují orgány své strany, budou ve
skutečnosti následovat vlajku, kterou jim rozvineme my.
13. Abychom naše novinové milice vedli tímto směrem, musíme zvláštní a neustálou péči věnovat organizování
této věci. Pod názvem ústřední oddělení tisku založíme tiskové orgány, v nichž naši agenti budou nenápadně
vydávat příkazy a hesla dne. Diskusemi a polemikami, ale vždy povrchními, aniž by se dotkly podstaty problému,
budou naše orgány předstírat přestřelku s oficiálními novinami jenom pro ten účel, aby nám poskytly příležitost
vyjádřit se úplněji, než se lze vyjádřit pomocí oficiálních oznámení vždy, když to bude v náš prospěch.
14. Tyto útoky na nás budou sloužit také dalšímu účelu, a to takovému, že naši poddaní budou přesvědčeni o plné
svobodě slova, a tak našim agentům poskytnou příležitost potvrdit, že všechny orgány, které se staví proti nám,
jsou prázdní žvanilové, protože nejsou schopni najít žádné podstatné námitky proti našim příkazům.

TIŠTĚNY JEN LŽI

15. Takové metody organizace, nepostřehnutelné okem veřejnosti, ale naprosto spolehlivé, jsou vypočítány tak, aby
získaly veřejné mínění na stranu naší vlády. Díky takovým metodám budeme v postavení, jaké budeme potřebovat,
budeme vzrušovat nebo uklidňovat veřejné mínění ve vztahu k politickým otázkám, přesvědčovat nebo zamlžovat,
tisknout jednou pravdu, podruhé lež, fakta nebo jejich protiklady podle toho, jak nám to bude vyhovovat, avšak
velmi opatrně budeme zkoumat půdu, než na ni vstoupíme... Budeme mít zajištěno vítězství nad našimi oponenty,
protože nebudou mít k dispozici tiskové orgány, v nichž by mohli plně vyjádřit své názory v důsledku řečených
našich metod práce s tiskem. Dokonce ani nebude nutné názory oponentů vyvracet, a když ano, tak velice
povrchně.
16. Pokusné výstřely, vystřelené třetí řadou našeho tisku, budou v případě potřeby energicky vyvráceny našemi
polooficiálními orgány.
17. Dokonce již dnes, třeba ve francouzském tisku, existují formy, které odhalují zednářskou solidaritu v jednání
podle hesla: všechny tiskové orgány jsou svázány dohromady profesním tajemstvím; jako věštci za starých časů,
žádný z nich neprozradí své zdroje informací, jestliže není přinucen je zveřejnit. Žádný novinář se neodváží
prozradit toto tajemství, protože žádnému z nich není dovoleno vstoupit do kruhu žurnalistů, pokud v jeho
minulosti není nějaká temná skvrna... Toto temné místo by v případě jeho selhání bylo okamžitě odhaleno. Pokud
toto tajemství znají jen nemnozí, aureola žurnalisty přitahuje mínění většiny národa - dav jej následuje s nadšením.
18. Naše kalkulace se týkají velkou měrou také provincií. Je nezbytné, abychom zde vznítili ty naděje a impulsy,
pomocí nichž bychom je mohli kdykoli poštvat proti hlavnímu městu, a hlavnímu městu je budeme vydávat za
nezávislé naděje a impulsy provincií. Přirozeně, jejich zdroj bude vždy jediný - my. Je třeba, dokud nebudeme mít
v rukou všechnu moc, aby se hlavní města cítila být dušena provinciálním míněním národů, tj. většinou
zpracovanou naší agenturou. Potřebujeme, aby v psychologický moment hlavní města nebyla v pozici, aby mohla
diskutovat o uskutečněných věcech, když ne z jiného důvodu, tak proto, že byly přijaty veřejným míněním ve
většině provincií.
19. Až se budeme nacházet v období nového režimu přechodného stádia k naší úplné nadvládě, nesmíme připustit,
aby tisk odhalil jakoukoli nepoctivost veřejnosti; je nutné, aby ve veřejnosti panoval názor, že nový režim má
každého pod kontrolou do té míry, že dokonce zmizela zločinnost... Případy kriminálních činů, by měly zůstat
známy pouze jejich obětem a náhodným svědkům - nikomu jinému.

Protokol č. 13
1. Naléhavá potřeba chleba nutí gojímy mlčet a být našimi pokornými služebníky. Agenti z řad gojímů, zaměstnaní
v našem tisku, budou na náš příkaz diskutovat o všem, co je nevhodné, abychom sami vydávali v oficiálních
dokumentech, a mezitím my uprostřed hluku takto vyvolaných diskusí učiníme taková opatření, která nám budou
vyhovovat, a předložíme je veřejnosti jako hotovou věc. Nikdo se neodváží požadovat odvolání již vyřešených
záležitostí, které navíc budou vydávány za zlepšení... A tisk okamžitě odvede pozornost veřejnosti k novým
otázkám (vždyť jsme naučili hledat stále nová vzrušení). Do diskusí o těchto nových otázkách se vrhnou nemyslící
političtí dobrodruzi, kteří nejsou schopni pochopit, že nemají nejmenší ponětí o věcech, o nichž diskutují. Otázky
politiky nejsou dostupné nikomu kromě těch, kteří ji po mnoho věků provozovali a tvořili.
2. Z toho všeho uvidíte, že ovládnutím mínění davu pouze ulehčíme chodu naší státní mašinérie, a můžete
poznamenat, že to nejsou činy, ale slova, která vyslovujeme k té či oné otázce, pro něž hledáme souhlas veřejnosti.
Neustále činíme veřejná prohlášení, že ve všech našich podnikáních jsme vedení nadějí a přesvědčením, že
sloužíme všeobecnému blahu.

PODVÁDÍME DĚLNÍKY

3. Abychom odvedli pozornost lidí, kteří by mohli být příliš obtížní, od diskusí o otázkách politiky, přijdeme s
novými otázkami, jež budeme vydávat za nové otázky politiky, zejména s otázkami průmyslu. V této oblasti nechť
diskutují podle libosti! Masy zůstanou v klidu, aby si odpočinuly od toho, co pokládají za politiku (kterou jsme je
naučili používat jako prostředek v boji proti gojímským vládám), pouze v tom případě, že jim najdeme jiné
zaměstnání, které se bude tvářit jako politika. Aby masy nezačaly tušit, o co jde, rozptýlíme je zábavami, hrami,
kratochvílemi, vášněmi a zábavními parky... Brzy začneme prostřednictvím tisku navrhovat soutěže v umění a ve
všech druzích sportu: tyto zájmy nakonec odpoutají jejich mysli od otázek, o nichž bychom byli nuceni s nimi
polemizovat. Lidé si budou stále více odvykat myslet a tvořit si vlastní názory a začnou mluvit stejným tónem jako
my, protože jim nabídneme nové směry myšlení... ovšem prostřednictvím takových osob, které nebudou podezírat
ze solidarity s námi.
4. Role, které hrají liberálové, utopističtí snílci, budou dohrány, jakmile bude ohlášena naše vláda. Do té doby nám
budou dobře sloužit. Proto budeme jejich myšlenky směřovat ke všelijakým výmyslům fantastických teorií, novým
a zdánlivě pokrokovým: vždyť pokrokem jsme s naprostým úspěchem popletli hloupé hlavy gojímů. Mezi gojímy
není ani jedna hlava, která by byla schopna pochopit, že za tímto slovem se skrývá odvedení od pravdy ve všech
případech, kde se nejedná o materiální vynálezy, protože pravda je jenom jedna a v ní nemůže být pokroku.
Pokrok, jako lživá idea, slouží k zatemnění pravdy, aby ji nikdo, kromě nás, božích vyvolenců, neznal.
5. Až vstoupíme do našeho království, naši řečníci objasní velké problémy, které postavily lidstvo vzhůru nohama,
aby nakonec bylo přivedeno pod naši dobročinnou vládu.
6. Kdo nás bude potom podezřívat, že všemi těmito lidmi jsme manipulovali podle politického plánu, který nikdo
neodhalil v průběhu mnoha staletí?

Protokol č. 14
1. Až vstoupíme do našeho království, bude pro nás nežádoucí, aby existovalo ještě nějaké jiné náboženství kromě
víry v našeho Jediného Boha, s nímž je spojen náš osud, díky našemu postavení Vyvoleného národa. Proto náš
osud určuje osud celého světa. Musíme tudíž vymýtit všechny ostatní podoby víry. Jestliže to dá zrodit ateismu, tak
jak jej známe dnes, nebude nám to překážet, neboť to bude jen na přechodnou dobu a bude to sloužit jako varování
pro ty generace, které budou naslouchat zvěstování náboženství Mojžíše, který svým pevným a důkladně
propracovaným systémem přivedl lidi celého světa pod naši vládu. V tom budeme zdůrazňovat jeho mystickou
pravdu, na níž, jak budeme říkat, je založena veškerá výchovná síla... Potom při každé možné příležitosti budeme
publikovat články, v nichž budeme srovnávat naši dobročinnou vládu s vládou minulých věků. Požehnání míru,
ačkoli to bude mír nuceně nastolený staletími agitace, dá vyniknout dobrodiní, jež přinese naše vláda. Chyby
gojímských vlád budeme líčit v nejživějších barvách. Vyvoláme vůči nim takový odpor, že lidé raději dají přednost
pokoji v nevolnickém státě před právy vychvalované svobody, která mučila lidstvo a úplně vyčerpala zdroje lidské
existence, zdroje, jež byly exploatovány zástupem ničemných dobrodruhů, kteří nevěděli, co činí... Neužitečnými
změnami forem vlády, k nimž jsme gojímy podnítili, když jsme podminovávali jejich státní struktury, budou lidé v
té době tak unaveni, že dají přednost jakémukoli utrpení pod naší vládou, než aby riskovali, že budou muset opět
snášet všechny ty agitace a neštěstí, jimiž prošli.

ZAKÁŽEME KRISTA

2. Současně neopomeneme zdůrazňovat historické chyby gojímských vlád, které sužovaly lidstvo po mnoho století
nedostatkem pochopení pro všechno, co tvoří opravdové dobro pro lidstvo, v jejich honbě za fantastickými plány
na společenské štěstí, a nikdy si nevšimli, že výsledkem těchto plánů byl vždy horší a nikdy lepší stav všeobecných
vztahů, jež jsou základem lidského života...
3. Celá síla našich principů a metod bude spočívat na skutečnosti, že je budeme představovat jako skvělý protiklad
k mrtvému a rozloženému starému pořádku věcí společenského života.
4. Naši filozofové budou diskutovat o všech nedostatcích různých náboženství gojímů, ale žádný z nich se nebude
dívat na naši víru ze správného úhlu pohledu, protože ji nikdo v její podstatě nezná kromě nás, kteří nikdy
neodhalíme její tajemství.
5. V zemích, které jsou známé jako pokrokové a osvícené, jsme vytvořili hloupou, oplzlou a ohavnou literaturu. Po
nějakou dobu po našem nástupu k moci budeme povzbuzovat její existenci, abychom poskytli kontrast k
proslovům, stranickým programům, které budou rozšiřovány z našich vznešených čtvrtí... Naši mudrci, školení k
tomu, aby se stali vůdci gojímů, budou tvořit proslovy, projekty, paměti, články, které použijeme k ovlivňování
myšlení gojímů a budeme je vést k osvojování si takových vědomostí a takového pohledu na svět, který bude
odpovídat našim přáním.

Protokol č. 15
1. Až bude konečně definitivně nastoleno naše království pomocí státních převratů, připravených všude na světě na
jeden a ten samý den, po jeho definitivním oznámení (a uběhne nemálo času, než tento okamžik nastane, možná
dokonce celé století [psáno roku 1897 na 1. sionistickém kongresu v Basileji - pozn. překl.]), zařídíme, aby proti
nám nemohlo vzniknout žádné spiknutí. Proto bez milosti zabijeme každého, kdo pozvedne zbraň proti naší vládě.
Založení jakékoli tajné společnosti bude rovněž trestáno smrtí; ty, které dnes existují, a jsou nám známy, slouží a
sloužily nám, rozpustíme a jejich členy pošleme do exilu co nejdál od Evropy. Takto naložíme s těmi gojímskými
zednáři, kteří vědí příliš mnoho; ty, které z nějakého důvodu tohoto osudu ušetříme, budeme udržovat v
permanentním strachu z exilu. Vyhlásíme zákon, podle něhož všichni bývalí členové tajných společností budou
povinni odejít z Evropy jako centra vlády.
2. Rozhodnutí naší vlády budou konečná a neodvolatelná.
3. V gojímských společnostech, do nichž jsme zasadili a nechali hluboko zakořenit nesváry a protestantismus, je
jediným možným prostředkem k obnovení pořádku zavedení nemilosrdných opatření, která jim ukáží sílu naší
autority; nesmíme brát ohled na počet obětí, protože ty budou trpět pro blaho budoucnosti. Dosažení tohoto blaha, i
za cenu obětí, je povinností každé vlády, která ospravedlňuje svoji existenci nejen privilegii, ale také povinnostmi.
Hlavní zárukou stability vlády je potvrzení aureoly moci a této aureoly může být dosaženo jedině takovou
vznešenou neochvějností, která na své tváři nese symboly nedotknutelnosti z mystických příčin - z Boží
vyvolenosti. Takovou mocí byla do nedávné doby ruská samovláda, jediný vážný nepřítel, kterého jsme měli na
světě, nepočítáme-li papežství. Mějte na paměti příklad, kdy Itálie, zaplavená krví, nezkřivila ani vlas na hlavě
vůdce Sully, který prolil tuto krev: Sulla se těšil zbožňování pro svou moc. Když se neohroženě vrátil do Itálie,
obklopoval jej kruh nedotknutelnosti. Lid se ani nedotkl muže, který jej hypnotizoval svou odvahou a silou
osobnosti.

TAJNÉ SPOLEČNOSTI

3. Avšak do té doby, než se ujmeme vlády, budeme jednat opačně: budeme zakládat a rozšiřovat svobodozednářské
lóže ve všech zemích světa, budeme do nich pohlcovat všechny, kdo by se mohli stát, nebo jsou předními
osobnostmi ve veřejném životě, protože z těchto lóží uděláme naše hlavní zpravodajské kanceláře a prostředky k
získání vlivu. Všechny tyto lóže přivedeme pod jedinou centrální administrativu, která bude známa jenom nám.
Ostatním bude naprosto neznámá a bude složena z našich mudrců. Lóže budou mít své představitele, kteří budou
sloužit jako zástěrka pro zmíněnou administrativu zednářství a kteří budou vydávat heslo a vypracovávat program.
V těchto lóžích svážeme dohromady smyčky, které poutají dohromady všechny revolucionářské a liberální
elementy. Budou složeny ze všech vrstev společnosti. Budou nám známy nejtajnější politické komploty a budou
spadat pod naše vedení ode dne jejich zosnování. Mezi členy těchto lóží budou téměř všichni agenti mezinárodní a
národní policie, protože jejich služby jsou pro nás nenahraditelné nejen proto, že policie svévolně používá své
vlastní prostředky, ale také aby sloužila k zakrývání našich aktivit a poskytovala záminky k nespokojenosti, atd.
5. Lidé, kteří nejochotněji vstupují do tajných společností, jsou takoví, kteří se živí svým důvtipem, kariéristi, a
obecně většinou lehkomyslní lidé, s nimiž nebudeme mít těžkosti při jednání s nimi a s jejich použitím ke spuštění
mechanismu stroje, který jsme vynalezli. Pokud se svět bude bouřit, bude to pro nás znamenat, že bylo třeba jej k
tomu podnítit, abychom rozrušili jeho příliš velkou solidaritu. Ale když v jeho středu vznikne spiknutí, potom v
jeho vedení nesmí být nikdo jiný než naši důvěryhodní služebníci. Je přirozené, že tím, kdo vede zednářské
aktivity, bychom měli být my a nikdo jiný, protože jedině my víme, kam je vedeme, my známe konečný cíl všech
druhů aktivit, kdežto gojímové nevědí nic, neznají dokonce ani bezprostřední dopad svých činů; obvykle si kladou
za cíl pouhé uspokojení své samolibosti, aniž by si všimli, že tyto koncepce se nezrodily v jejich hlavách, ale
vnuknuli jsme jim je my...

GOJÍMOVÉ JSOU HLOUPÍ

6. Gojímové vstupují do lóží ze zvědavosti nebo s nadějí, že s jejich pomocí se jim podaří ukousnout větší kus ze
společného koláče, a někteří proto, aby měli možnost na veřejnosti vyslovit své neuskutečnitelné a nepodložené
fantazie: touží po pocitu úspěchu a potlesku, jehož jim dopřejeme do sytosti. Důvodem, proč jim tento úspěch
umožníme, je, že tím probudíme jejich ješitnost a tento nedostatek sebekritiky způsobí, že námi vnuknuté podněty
budou považovat za projev svého vlastního myšlení, a že je nemožné, aby si tyto myšlenky vypůjčili od druhých...
Nedovedete si představit, do jaké míry mohou být i ti nejmoudřejší z gojímů uvedeni do stavu nevědomé naivity,
pokud zahrajeme na strunu jejich domýšlivosti, a na druhé straně, jak snadno je dokážeme zbavit odvahy i tím
nejnepatrnějším neúspěchem, když jim přestaneme tleskat, a jak se nám otrocky podřizují jenom proto, abychom
jim zase tleskali... Zatímco my dáváme přednost prosazování našich plánů před osobním úspěchem, gojímové jsou
ochotni obětovat každý plán, jen aby měli úspěch. Tato psychologie nám usnadňuje vést je směrem, jakým
potřebujeme. Tito zdánliví tygři mají duše ovce a v jejich hlavách se prohání vítr. Nasadili jsme jim do hlavy
myšlenku o pohlcení lidské individuality symbolickou jednotkou kolektivismu... Dosud nepochopili a nikdy také
nepochopí, že tato myšlenka je v rozporu s nejdůležitějším přírodním zákonem, který platí od stvoření světa, že
každá bytost je stvořena jako jedinečná, aby mohla vyjádřit svoji individualitu...
7. Jestliže jsme byli schopni přivést je k takové nerozvážné zaslepenosti, není to úžasně jasný důkaz toho, že mysl
gojímů je v porovnání s naší myslí nevyvinutá? To je hlavní věc, která nám zaručuje úspěch.

4. část    6. část