6. část

GOJÍMOVÉ JSOU DOBYTEK

8. A jak prozíraví byli naši mudrci v dávných dobách, když říkali, že k dosažení nějakého opravdového cíle stojí za
to nezastavit se před žádným prostředkem a nepočítat oběti přinesené v zájmu dosažení tohoto cíle... Nikdy jsme
nepočítali oběti gojímského dobytka, ačkoli jsme museli obětovat také mnoho vlastních lidí, ale tím jsme získali na
Zemi takové postavení, o kterém se nám nikdy ani nesnilo. Poměrně malý počet obětí z celkového počtu našich
lidí, zachránil náš národ před záhubou.
9. Smrt je nevyhnutelný konec všeho. Je lepší uspíšit tento konec u těch, kteří se míchají do naší věci, než nechat
umírat vlastní lidi, zakladatele této věci. Popravujeme zednáře tak chytře, že nikdo kromě našich bratří nemá žádné
podezření, ani samy oběti našich rozsudků smrti. Umírají, když je třeba, jako na nějakou normální nemoc... Protože
to naši bratři vědí, neodváží se proti tomu protestovat. Těmito metodami jsme ze středu zednářství vymýtili
protesty proti našim příkazům. Zatímco jsme gojímům kázali liberalismus, současně jsme své vlastní lidi a naše
agenty udržovali ve stavu bezpodmínečné podřízenosti.
10. Pod naším vlivem se uplatňování zákonů gojímů snížilo na minimum. Prestiž zákonů utrpěla liberálními
výklady, zavedenými do této oblasti. V důležitých politických a dalších podstatných záležitostech a otázkách
soudci rozhodují tak, jak jim nadiktujeme, vidí věci v takovém světle, v jakém jim je ukážeme pro administrativu
gojímů, ovšem prostřednictvím osob, které jsou našemi nástroji, ačkoli se zdá, že s nimi nemáme nic společného -
názorem v novinách, nebo jinými prostředky... Dokonce i senátoři a vyšší vládní úředníci přijímají naše rady. Čistě
zvířecí mysl gojímů není schopna analyzovat a pozorovat, tím méně je schopna předvídat, k čemu může směřovat
určitým způsobem položená otázka.
11. V tomto rozdílu schopností myšlení mezi gojímy a námi lze rozeznat pečeť našeho postavení Vyvoleného
národa a naše vyšší kvality lidství v protikladu k zvířecí mysli gojímů. Jejich oči jsou otevřené, ale nic před sebou
nevidí a nic nevynaleznou (možná s výjimkou hmotných věcí). Z toho je jasné, že sama příroda nás předurčila k
vládě nad světem.

VYŽADUJEME POSLUŠNOST

12. Až přijde čas naší otevřené vlády, čas projevit její blahodárnost, přetvoříme celou legislativu, všechny naše
zákony budou stručné, jasné, stabilní, bez možnosti dvojího výkladu, aby je každý, kdo s nimi bude přicházet do
styku, dokonale znal. Hlavním rysem, který bude společný pro všechny zákony, bude poslušnost příkazům, a tento
princip bude vynesen do grandiózní výšky. Každé zneužití moci potom zmizí v důsledku zodpovědnosti všech
shora dolů - až po nejnižší článek - vyšší autoritě představitele moci. Zneužívání moci bude nemilosrdně trestáno,
že se nikdo neodváží experimentovat se svou vlastní mocí. Budeme žárlivě sledovat každé rozhodnutí
administrativy, na níž závisí hladký chod mašinérie státu, neboť nedbalost v této sféře produkuje nedbalost všude;
ani jediný případ nezákonnosti nebo zneužití moci nebude ponechán bez exemplárního potrestání.
13. Zatajování viny, tichý souhlas mezi členy administrativy - všechny tyto druhy zla zmizí poté, co bude každý
takový případ přísně potrestán. Aureola naší moci vyžaduje vhodné prostředky - to jest krutost, trest i za ten
nejmenší přestupek, abychom získali nejvyšší prestiž. Provinilec, jehož trest převýší míru viny, bude pokládán za
vojáka, který padl na poli administrativy v zájmu vyšší moci, zásad a zákona, což nedovolí těm, kdo v rukou drží
otěže moci, aby sjeli s vozem veřejnosti z veřejné silnice na své soukromé cesty. Například naši soudci budou
vědět, že kdykoli budou mít sklon chlubit se bláhovou shovívavostí, budou porušovat zákon práva, který je
zaveden pro příkladné poučení lidí pomocí trestu za jejich poklesky a ne proto, aby soudci vystavovali na odiv své
duchovní kvality... Tyto kvality nechť ukazují ve svém soukromém životě, ale ne při službě veřejnosti, která je
výchovným základem lidského života.
14. Naši právníci nebudou sloužit déle než do 55 let, protože, za prvé, staří lidé tvrdošíjněji lpí na svých
předsudcích a jsou méně schopni podrobit se novým směrnicím, a, za druhé, toto opatření nám umožní pružnější
výměnu personálu, která se pak snadněji ohne pod naším tlakem: kdo si bude chtít udržet místo, bude muset být
slepě poslušný, aby si to zasloužil. Všeobecně vzato, naše soudce budeme volit jedině z řad těch, kteří budou
důkladně chápat, že jejich úlohou bude trestat podle zákona, a ne snít o zavádění liberalismu do výchovného plánu
státu, jak si dnes gojímové představují... Tato metoda zacházení s personálem bude sloužit také k upevňování
kolektivní solidarity těch, kteří provádějí stejnou službu a bude je všechny vázat k zájmům vlády, na níž bude
záviset jejich osud. Nejmladší generace soudců bude vychovávána v určitých pohledech ohledně nepřípustnosti
jakéhokoli zneužití postavení, které by mohlo narušit nastolený řád ve vztahu našich poddaných mezi sebou.
15. Dnes jsou soudci gojímů shovívaví ke všem druhům zločinů a nechápou smysl svého úřadu, protože současní
vládci při jmenování soudců do úřadu jim nevštěpují smysl pro povinnost a vědomí důležitosti jejich úřadu. Tak,
jako zvířata posílají svá mláďata pro kořist, gojímové svým poddaným svěřují úřednická místa, aniž by jim
vysvětlili, proč toto místa byla vytvořena. To je důvod, proč jsou jejich vlády ruinovány svými vlastními silami,
prostřednictvím jejich administrativy.
16. Z příkladu výsledků těchto činností si vezměme poučení pro naši vládu.
17. Vykořeníme liberalismus ze všech důležitých a strategických postů naší vlády, na nichž závisí výchova
podřízených pro strukturu našeho státu. Takové posty budou dostávat výhradně ti, které vychováme pro
administrativní funkce. Na možné námitky, že posílání starých služebníků do důchodu bude stát hodně peněz,
odpovídám, za prvé, že za místa, která ztratí, jim budou nabídnuta nějaká místa v soukromých službách, a za
druhé, musím poznamenat, že všechny peníze světa budou soustředěny v našich rukou, tudíž to nebude naše vláda,
kdo se bude muset bát výdajů.

BUDEME KRUTÍ

18. Náš absolutismus bude ve všech věcech logicky navazovat, a tudíž každé nařízení naší vlády bude
respektováno a bez námitek vyplněno: nebude brán ohled na žádné reptání, nesouhlas každého druhu a budou
zničeny kořeny každého jejich projevu pomocí trestů exemplárního charakteru.
19. Zrušíme právo na odvolání, které si necháme pouze pro sebe - v pravomoci toho, kdo vládne, protože nesmíme
připustit, aby mezi lidmi vznikla představa, že rozhodnutí našeho soudu může být chybné. Jestliže se však taková
věc přesto vyskytne, toto rozhodnutí soudu zrušíme sami, ale takového soudce exemplárně potrestáme za
nedostatečné pochopení jeho povinností a účelu jeho jmenování do funkce, čímž zabráníme opakování podobných
případů... Opakuji, že musíte mít na pamětí, že jsme povinni vědět o každém kroku naší administrativy, která musí
být pozorně sledována, aby s námi lidé byli spokojení, protože mají právo požadovat od dobré vlády dobré
úředníky.
20. Naše vláda bude mít vzhled patriarchální a otcovské péče ze strany našeho vládce. Náš národ a naši poddaní
budou v jeho osobě vidět otce, který každým svým činem pečuje o každou jejich potřebu. Budou proto tak
prodchnuti myšlenkou, že je nemožné, aby se obešli bez jeho ochrany a vedení, pokud chtějí žít v míru a pokoji, že
budou uznávat samovládu našeho panovníka s oddaností hraničící se "zbožněním"; zvláště, když budou
přesvědčeni, že ti, které jsme dosadili na úřednická místa, nemají svou vlastní moc, ale jen slepě plní jeho příkazy.
Budou se radovat, že jsme uspořádali všechno v jejich životě tak, jako to dělají moudří rodiče, kteří touží ve svých
dětech vychovat smysl pro povinnost a poslušnost. Vždyť lidé na celém světě jsou, pokud jde o tajemství naší
politiky, již po celé věky jako nezletilé děti, stejně jako jejich vlády.
21. Jak vidíte, zakládám náš despotismus na právu a povinnosti: právo donutit k plnění povinností je přímo
povinností vlády, která je matkou svým poddaným. Má právo použít sílu, která může být použita pro blahodárné
vedení lidstva směrem k řádu přírody, totiž k podřízenosti. Všechno na světě je ve stavu podřízenosti, jestliže ne
člověku, pak okolnostem, nebo své vlastní povaze, v každém případě však tomu, kdo je silnější. A tak, ve jménu
dobra, budeme silnější my.
22. Jsme povinni bez váhání obětovat jednotlivce, kteří poruší zavedený řád, protože v příkladném potrestání zla
spočívá velká výchovná úloha.
23. Až si král Izraele položí na svou pomazanou hlavu korunu, kterou mu nabídne Evropa, stane se patriarchou
světa. Oběti, které si vyžádá dosažení tohoto cíle, nikdy nedosáhnou čísla obětí, jež byly v průběhu staletí
přineseny na oltář velikášství a soupeření mezi gojímskými vládami.
24. Náš král bude neustále ve styku s lidem a bude k němu z tribuny pronášet proslovy, které jejich pověst roznese
do celého světa.

Protokol č. 16
1. S cílem zničení všech kolektivních sil, s výjimkou našich, zneškodníme první stupeň kolektivismu - univerzity, a
to tak, že je převychováme v novém duchu. Jejich úředníci a profesoři budou připravováni pro svou práci podrobně
vypracovanými tajnými akčními programy, od nichž se nebudou moci bez následků odchýlit ani o píď. Pro tyto
funkce budou lidé vybíráni zvláště pečlivě a jejich postavení bude úplně závislé na vládě.
2. Z vyučování odstraníme látku týkající se státního práva a všechno, co se týká otázek politiky. Těmto předmětům
bude vyučováno jen několik tuctů osob, vybraných pro jejich výtečné schopnosti z řad zasvěcených. Z poslucháren
univerzit již nikdy nesmějí vycházet cucáci, v jejichž hlavách se honí plány na novou ústavu jako komedie nebo
tragédie, a zaměstnávají se takovými otázkami politiky, o nichž jejich otcové neměli ani potuchy.
3. Špatně nasměrované seznámení velkého počtu osob s otázkami politiky vytváří utopistické snílky a špatné
poddané, jak můžete sami vidět z příkladu všeobecného vzdělávání - v tomto směru - gojímy. Musíme zavést do
jejich vzdělávacího systému všechny principy, které tak brilantně rozbily jejich řád. Ale až budeme u moci,
odstraníme ze školního vzdělání všechny rušivé předměty a z mládeže vychováme děti poslušné autoritě, které
budou milovat toho, kdo vládne, jako podporovatele a naději na mír a klid.

BUDEME MĚNIT DĚJINY

4. Klasicismus, stejně jako studium všech ostatních období dějin, v nichž je více špatných než dobrých příkladů,
nahradíme studiem programů budoucnosti. Z lidské paměti vymažeme všechny skutečnosti z předešlých staletí,
které jsou pro nás nepříznivé, a ponecháme tam jenom ty, jež zobrazují všechny chyby vlád gojímů. Studium
zaměřené na otázky praktického života, povinnost podrobovat se příkazům, vztahy mezi lidmi navzájem, vyhýbání
se špatným příkladům, které rozšiřují infekci zla, a podobné otázky výchovné povahy budou stát v popředí
vyučovacího programu, který bude pro každou sociální skupinu vypracován zvlášť, protože poskytovat všeobecné
vzdělání všem by nebylo moudré. Toto pojetí vzdělání má zvláštní význam.
5. Každá sociální skupina musí být vychovávána s přísnými omezeními s ohledem na její předurčenost a práci, jíž
bude v životě vykonávat. Nahodilý génius vždy dokázal a vždy dokáže proniknout do vyšších společenských
vrstev, ale je to čiré bláznovství, protože když takový génius pronikne z třídy netalentovaných mezi privilegované,
zabere místo těm, kteří do těchto kruhů patří svým původem. Sami víte, jak to skončilo pro gojímy, kteří si dovolili
tuto do nebe volající absurditu.
6. Aby ten, kdo vládne mohl být pevně usazen v srdcích a myslích svých poddaných, je nutné, aby v době jeho
vlády byl celý národ zpravován ve školách a na tržištích o jeho významu, jeho činech a všech jeho dobročinných
iniciativách.
7. Zrušíme všechny druhy svobodného vyučování. Studenti každého věku budou mít právo scházet se se svými
rodiči ve vzdělávacích zařízeních jako v klubech. Během těchto shromáždění v době prázdnin budou učitelé číst
volné přednášky o otázkách vztahů mezi lidmi, dobrých příkladů a nových filozofických teorií, které dosud nebyly
představeny světu. Tyto teorie vybudujeme ve formě dogmat víry jako přechodný stupeň k naší víře. Po dokončení
objasňování našeho akčního programu pro nadcházející období vám příště vyložím principy těchto teorií.
8. Stručně řečeno, ze zkušenosti mnoha staletí víme, že lidé žijí a nechají se vest ideami, že tyto ideje jsou
nasávány lidmi pouze pomocí vzdělání poskytovaného se stejným úspěchem všem věkovým skupinám, ale
samozřejmě různými metodami. Pohltíme a zkonfiskujeme pro naše využití poslední jiskřičky svobodného
myšlení, které jsme v minulosti po dlouhou dobu odváděli k věcem a ideám, které jsou užitečné pro nás. Systém
nasazování uzdy je již v běhu díky takzvanému systému názorného vyučování, jehož účelem je z gojímů udělat
nemyslící poddajná zvířata, která čekají, až jim věci budou ukázány, aby si o nich vytvořili nějakou představu... Ve
Francii jeden z našich nejlepších agentů, Bourgeois, již zveřejnil nový program názorného vyučování.

Protokol č. 17
1. Advokacie vytváří lidi chladné, kruté, vytrvalé a bezzásadové, kteří ve všech případech zaujímají neosobní, čistě
právní stanovisko. Naučili se poměřovat vše podle kritéria, zda je to výhodné pro obhajobu a ne podle toho, jestli
je výsledek procesu v zájmu celé společnosti. Obvykle neodmítají obhajovat nikoho, snaží se o osvobození
každého, přičemž hledají každý nepatrný problém právní vědy, čímž demoralizují justici. Z tohoto důvodu
zasadíme tuto profesi do úzkého rámce, což umožní, aby se udržela ve sféře výkonného úřadu. Advokáti, stejně
jako soudci, budou zbaveni práva stýkat se s osobou vedoucí spor; případ dostanou pouze od soudu a budou jej
studovat ze záznamů přelíčení a dokumentů. Advokáti budou moci obhajovat své klienty až po výslechu u soudu.
Svůj honorář obdrží bez ohledu na výsledek obhajoby. To z advokátů učiní pouhé referenty soudnictví v zájmu
spravedlnosti a protiváhu státního zástupce, který bude referentem v zájmu obžaloby. Tím se také zkrátí doba
soudního projednávání. Tímto způsobem bude zavedena praxe čestné, nepředpojaté obhajoby nikoli z osobního
zájmu, ale z přesvědčení. To také, mimochodem, odstraní současnou praxi korupčních obchodů mezi advokacií a
klienty, která nechá vyhrát tu stranu, která zaplatí víc...

ZNIČÍME DUCHOVENSTVO

2. Již dlouhou dobu se staráme o diskreditaci kněžství gojímů, a tím o zničení jejich mise na Zemi, která by ještě v
těchto dnech mohla být pro nás překážkou. Den po dni je jejich vliv na lidi ve světě menší a menší. Svoboda
svědomí byla vyhlášena všude, a tak nás dělí již jen roky od okamžiku, kdy křesťanské náboženství bude úplně
zničeno. Při vypořádávání se s ostatními náboženstvími jsme měli dosud méně těžkostí, ale bylo by předčasné teď
o tom hovořit. Klerikalismus a klerikály omezíme v jejich činnosti natolik, že jejich vliv na společnost bude
prakticky nulový.
3. Až konečně dozraje čas ke zničení papežského dvora, potom prst neviditelné ruky ukáže národům směrem k
tomuto dvoru. Avšak až se národy na něj vrhnou, vystoupíme v přestrojení jako jeho obránci, kteří chtějí zabránit
zbytečnému krveprolití. Tímto úskokem pronikneme do jeho samých útrob a můžete si být jisti, že odtud
nevyjdeme, dokud tyto útroby úplně nerozhlodáme.
4. Král židovský bude skutečným papežem celého světa, patriarchou mezinárodní církve (Antikrist?).
5. Ale mezitím, až budeme mládež převychovávat v duchu nového náboženství a později toho našeho, otevřeně
nevztáhneme ruku na existující církve, ale budeme proti nim bojovat kritikou, abychom dosáhli schizmat...
6. Všeobecně vzato, potom bude náš současný tisk pokračovat v očerňování státních záležitostí, náboženství, bude
gojímy obviňovat z neschopnosti, přičemž bude používat velmi nevybíravé výrazy, aby všemi prostředky snížil
jejich prestiž, jak to dokáže jedině génius našeho obdařeného národa...
7. Naše království se stane apologií božstva Višnu, jež je jeho ztělesněním - sto našich rukou bude ovládat pružiny
mašinérie společenského života. Budeme vidět všechno bez pomoci oficiální policie, která - v rozsahu pravomocí,
jež jí byly dány pro vládu gojímů - brání vládě v rozhledu. Podle našich programů bude jedna třetina našich
poddaných ostatní sledovat z pouhého smyslu pro povinnost, na principu dobrovolné služby státu. Potom nebude
potupa být špehem a informátorem, ale zásluha; bezdůvodné nařčení však bude krutě trestáno, aby se tohoto práva
nezneužívalo.
8. Naši agenti budou vybíráni z vyšších, stejně jako z nižších kruhů společnosti, z administrativní vrstvy které
pracují v zábavě, budou mezi nimi redaktoři, tiskaři, nakladatelé, knihkupci, úředníci, obchodní zástupci, dělníci,
kočí, lokajové, atd. Tito špiclové nebudou mít právo a nebudou zmocněni jednat na vlastní pěst. V důsledku toho
bude policie bez jakékoli moci, bude pouze svědčit a podávat zprávy; ověřování těchto zpráv a zadržování viníků
bude záviset na skupině zodpovědných kontrolorů záležitostí policie, zatímco akt vlastního zadržení bude provádět
četnictvo a městská policie. Každá osoba, která neoznámí věc, kterou viděla nebo slyšela, jež se týká otázek
politiky, bude stíhána za zamlčení trestného činu, pokud se prokáže, že se tohoto zločinu dopustila.
9. Podobně, jako jsou naši bratři povinni sami od sebe oznámit kahalu odpadlíky ze své vlastní rodiny, nebo členy,
kteří byli spatřeni, jak dělají něco proti kahalu, tak v našem celosvětovém království budou mít všichni poddaní
povinnost provádět tuto službu pro stát.
10. V takto organizované společnosti bude vykořeněno zneužívání pravomoci, zneužívání moci, úplatkářství a
skutečně všechno, co jsme záměrně, pomocí teorií o nadlidských právech člověka, zavedli do společnosti gojímů...
Ale jakým způsobem se nám podařilo způsobit tuto zvýšenou náchylnost k nepořádkům v jejich administrativě?...
Mezi řadou těchto metod je nejdůležitější tato - činitelé, jejichž úkolem je obnovení pořádku jsou dosazováni na
taková místa, kde mají příležitost projevit své špatné sklony, jako je zatvrzelá samolibost, nezodpovědné zacházení
s vlastními pravomocemi a, což je nejdůležitější, úplatnost.

Protokol č. 18
1. Až bude pro nás nutné zesílit přísná opatření tajné policie (nejstrašnější jed pro prestiž moci), vytvoříme zdání
nepořádku nebo nějaké projevy nesouhlasu, které najdou své vyjádření skrze spolupráci s dobrými řečníky. Okolo
těchto řečníků se shromáždí všichni, kdo sympatizují s jeho promluvami. To nám poskytne záminku pro domovní
prohlídky a dozor ze strany části našich služebníků z řad gojímské policie...
2. Protože většina spiklenců jedná z lásky ke hře, aby měli o čem mluvit, dokud nespáchají nějaký zjevný čin,
nebudeme proti nim zasahovat, ale pouze do jejich středu nasadíme špehy... Nesmíme zapomínat na to, že prestiž
moci se snižuje, když proti sobě často odhaluje spiknutí: navozuje to domněnku, že si moc uvědomuje svou
slabost, nebo, což je ještě horší, že moc je nespravedlivá. Jistě jste si vědomi toho, že jsme rozbili prestiž
gojímských králů častým usilováním o jejich životy prostřednictvím našich agentů, slepých ovcí z našeho stáda,
které je snadné zmanipulovat pomocí několika liberálních frází k páchání zločinů, jen když jsou natřeny
politickými barvami. Donutíme vládu přiznat své slabostí, že bude nucena oznámit zjevná ochranná opatření, čímž
zničíme prestiž moci.
3. Náš vládce bude tajně chráněn pouze nejbezvýznamnější stráží, protože nesmíme připustit, že by proti němu
mohla existovat nějaká vzpoura, s níž by se nedokázal vypořádat a byl nucen se před ní skrývat.
4. Kdybychom tuto myšlenku připustili, jak to dělali a dělají gojímové, už tím bychom podepsali rozsudek smrti,
když ne přímo nad naším vládcem, tak v každém případě nad jeho dynastií, a to v nepříliš vzdálené budoucnosti.

5. část     7. část