7. část

VLÁDA STRACHU

5. Náš panovník bude přísně dodržovat vnější vzezření, že svou moc používá jedině ve prospěch národa a v
žádném případě ve svůj prospěch nebo ve prospěch své dynastie. Proto s dodržováním tohoto dekoru bude jeho
moc uznávána a chráněna samotnými poddanými, bude zbožňovaný, neboť bude spojován s blahobytem každého
občana státu, protože na tom bude záviset všechen pořádek v každodenním životě davu...
6. Otevřená ochrana krále znamená přiznání slabosti organizace vlády.
7. Náš vládce bude neustále mezi lidmi a vždy bude obklopen davem zjevně zvědavých mužů a žen, kteří se jakoby
náhodou kolem něho shromáždí a budou zadržovat ostatní z dosahu jakoby kvůli dodržování pořádku. To bude
příkladem k dodržování zdrženlivosti pro ostatní. Když se mezi nimi objeví prosebník s nějakou žádostí, který se
bude pokoušet protlačit řadami a předat svoji žádost panovníkovi, někdo z první řady musí od něho tuto žádost
převzít a před očima prosebníka ji podat panovníkovi, aby všichni viděli, že každá žádost najde svůj cíl, a tudíž
samotný vládce má věci pod kontrolou. Aureola moci vyžaduje, aby lidé byli schopni říci: "Kdyby o tom věděl
král," nebo "král to uslyší."
8. Se zřízením oficiální ochrany mystická prestiž moci mizí: s jistou dávkou odvahy, a každý si myslí, že jí má
dost, kdejaký buřič si je vědom své síly, a číhá na vhodnou příležitost k atentátu... Gojímům jsme našeptali něco
jiného a z tohoto faktu vidíme, kam je opatření viditelné ochrany dovedla...
9. Zločince zatkneme již při prvním více nebo méně podloženém podezření: nesmíme dovolit, abychom, ze
strachu, že by mohlo jít o omyl, poskytli příležitost k útěku osobám podezřelým z politického zločinu, protože v
těchto věcech budeme doslova nemilosrdní. Jestliže je možné znovu zvážit motivy, jež vedly k obyčejnému
zločinu, není možné tolerovat osoby zabývající se otázkami, kterým, kromě vlády, nemůže nikdo rozumět... A ani
celá vláda opravdu nerozumí politice.

Protokol č. 19.
1. Jestliže na jedné straně nedovolíme jakékoli nezávislé fušování do politiky, budeme na druhé straně
povzbuzovat každý druh oznámení nebo petice s návrhy pro vládu, která posoudí všechny druhy projektů na
zlepšení podmínek lidu; to nám odhalí nedostatky, nebo také fantazie našich poddaných, na něž odpovíme buď tím,
že je uskutečníme, nebo je moudře vyvrátíme, abychom dokázali krátkozrakost toho, kdo takový návrh podal.
2. Podněcování ke vzpouře není nic jiného než štěkot domácího psíka na slona. Když je vláda dobře
zorganizovaná, nikoli z policejní, ale ze společenské stránky, psík štěká na slona z nevědomosti o jeho síle a
významu. Stačí dát dobrý příklad, který by ukázal relativní význam toho či onoho, a psík přestane štěkat, a když
uvidí slona, začne vrtět ocasem.
3. Abychom zničili prestiž hrdinství politického zločince, posadíme jej na lavici obžalovaných vedle zlodějů, vrahů
a všech ostatních druhů odporných a špinavých zločinců. Veřejné mínění bude zmateno potupným pojetím této
kategorie zločinů a bude se na ni dívat se stejným opovržením.
4. Snažili jsme se - a myslím, že s úspěchem - aby gojímové nedospěli k takovýmto prostředkům boje s
pobuřováním. Bylo to proto, že v tisku a v proslovech, nepřímo - v chytře sestavených učebnicích dějepisu - jsme
vynášeli buřiče, jímž je připisováno mučednictví pro myšlenku všeobecného blaha. Tato reklama, kterou jsme
těmto živlům dělali, zvýšila kvótu liberálů a přivedla tisíce gojímů do stáda našeho dobytka.

Protokol č. 20
1. Dnes se dotkneme finančního programu, který jsem zařadil na konec své přednášky, protože je nejobtížnějším,
vrcholným a rozhodujícím bodem našich plánů. Dříve než přistoupíme k vlastnímu výkladu, musím vám
připomenout, že jsem se již o tomto bodu zmiňoval dříve, když jsem říkal, že výsledek naší činnosti závisí na
vyřešení otázky čísel.
2. Až vejdeme do království naší samovlády, vyhneme se, z principu sebezáchovy, citelnému zatěžování mas
daněmi, neboť nebudeme zapomínat na svou roli otce a ochránce. Ale jelikož je organizace státu drahá, je nicméně
nutné někde získat peníze na chod státního aparátu. Bude proto nutné citlivě hledat rovnováhu v této záležitosti.
3. Naše vláda, v níž král bude mít právní předpoklad pro to, aby všechno ve státě patřilo jemu (což se dá snadno
obrátit ve skutečnost), bude mít možnost uchýlit se k zákonné konfiskaci všeho oběživa, aby mohla regulovat jeho
cirkulaci ve státě. Z toho vyplývá, že vybírání daní bude nejlépe pokryto progresivní daní z majetku. Daně budou
vybírány ve formě odvodů určitého procenta z majetku, čímž se zabrání tomu, aby daně někoho zruinovaly. Bohatí
si musí být vědomi, že je jejich povinností dát část svého bohatství k dispozici státu, protože stát jim zaručuje
bezpečnost jejich majetku a právo na poctivé zisky. Říkám poctivé, protože kontrola majetku skoncuje s loupežemi
na legálním základě.
4. Sociální reforma musí přijít shora, protože čas na ni již dozrál - je nevyhnutelná jako záruka míru.

ZNIČÍME KAPITÁL

5. Uvalení daní na chudého člověka je semenem revoluce a pracuje v neprospěch státu, který se honí za
nicotnostmi a přitom mu unikají velké věci. Na rozdíl od toho daň, uvalená na kapitalisty, zpomaluje růst bohatství
v soukromých rukou. V našich rukou jsme v současné době soustředili majetek jako protiváhu síly vlády gojímů -
jejich státních financí.
6. Daň, která se úměrně zvyšuje v závislosti na kapitálu, dá mnohem větší výnos než současná individuální daň,
která je pro nás užitečná dnes z jediného důvodu - že vyvolává nesnáze a nespokojenost mezi gojímy.
7. Síla našeho krále bude spočívat v rovnováze a v záruce míru, protože tyto věci jsou nevyhnutelné pro kapitalisty,
aby jim byly zajištěny jejich příjmy a mohli odevzdávat daně, jež zaručí chod mašinérie státu. Potřeby státu musí
být zaplaceny těmi, kdo to necítí jako břemeno a mají odkud brát.
8. Takové opatření odstraní nenávist chudého člověka k bohatému, v němž bude vidět nutnou finanční podporu pro
stát, bude v něm vidět organizátora míru a blahobytu, protože bude vidět, že je to bohatý člověk, kdo platí
prostředky nutné k zajištění těchto věcí.
9. Aby plátci daní z řad vzdělaných tříd neměli pocit, že jsou příliš zatěžováni novými platbami, předložíme jim
úplný výkaz, na co jsou tyto platby použity, s výjimkou prostředků pro potřeby trůnu a administrativních institucí.
10. Panovník nebude mít žádný vlastní majetek, protože mu podle zákona bude patřit všechno ve státě a kdyby měl
kromě toho nějaký soukromý majetek, bylo by to v rozporu s tímto formálním vlastnictvím celého státu.
11. Panovníkovi příbuzní, jeho předpokládaní dědici, kteří budou disponovat zdroji státu, musí vstoupit do služeb
státu nebo musí pracovat, aby získali právo na majetek; výsada královské krve nesmí sloužit k zruinování státní
pokladny.
12. Koupě, příjem peněz nebo dědictví budou podléhat progresivnímu zdanění. Při jakémkoli přesunu majetku,
peněžního nebo jiného, bez důkazu o zaplacení této daně, jenž bude přísně registrován podle jména, bude původní
vlastník povinen platit úrok z daně od momentu převodu této sumy až do zjištění neoznámení přesunu majetku.
Dokumenty o přesunu musí být každý týden předkládány místnímu úřadu státní pokladny s oznámením jména,
příjmení a místem trvalého bydliště bývalého a nového držitele majetku. Přesun majetku s registrací jmen bude
začínat od určité sumy, která bude přesahovat obyčejné výdaje při nákupu a prodeji nezbytností. Předměty denní
spotřeby budou podléhat zdanění ve formě kolku, jehož hodnota bude procentuálně úměrná hodnotě předmětu.
13. A nyní si spočítejte, kolikrát takové daně předčí výnosy z daní gojímských států.

ZPŮSOBÍME KRIZE

14. Státní pokladna bude muset udržovat určitou sumu jako rezervu a vše, co bude tuto sumu přesahovat, musí být
vráceno do oběhu. Z těchto peněz budou financovány veřejné práce. Jelikož budou tyto práce financovány ze
státních zdrojů, bude dělnická třída úzce svázána se zájmy státu a panovníka. Z těchto peněz bude část dána
stranou na odměny za vynalézavost a vyšší produktivitu.
15. V žádném případě však ve státní pokladně nesmí být ponecháno víc peněz než nutná rezerva, protože peníze
existují proto, aby obíhaly a jakákoli překážka jejich oběhu působí zhoubně na státní mašinérii, neboť peníze
fungují jako mazivo; váznutí maziva může ohrozit plynulost chodu státního mechanismu.
16. Nahrazení peněz podložených zlatem papíry, zatíženými úrokem, způsobilo právě tuto stagnaci. Důsledky této
okolnosti jsou již dostatečně patrné.
17. Také vytvoříme kontrolní úřad a vládce se bude moci kdykoli přesvědčit o všech příjmech a výdajích státu, s
výjimkou běžných měsíčních účtů, které ještě nebudou uzavřeny.
18. Jediná osoba, která nebude mít zájem na okrádání státu, bude jeho vlastník - vládce. To je důvod, proč jeho
osobní kontrola odstraní možnost ztrát a zpronevěr.
19. Reprezentativní funkce hlavy státu na recepcích v zájmu etikety, která pohlcuje tolik neužitečného času, bude
zrušena, aby měl vládce dostatek času na kontrolní činnost a uvažování. Jeho moc potom nebude rozptylována
prospěchářskými oblíbenci, kteří obklopují trůn pro jeho okázalost a lesk, a kteří sledují výhradně své zájmy, ne
však zájmy státu.
20. V gojímských státech jsme způsobili hospodářské krize tím, že jsme z oběhu stáhli peníze. Obrovský kapitál
stál a odejmul peníze státům, které byly nuceny si tento kapitál půjčovat. Tyto půjčky zatížily finance států nutností
platit úroky a učinily z nich otroky tohoto kapitálu... Odebrání kapitálu z rukou drobných živnostníků a jeho
soustředění do rukou kapitalistů způsobilo zbavení lidí a také států moci...
21. Dávání peněz do oběhu v současné době obecně neodpovídá požadavkům na hlavu, a tudíž nemůže uspokojit
potřeby dělníků. Emise peněz by měla odpovídat růstu populace, a proto by děti od svého narození měly být
považovány za spotřebitele měny. Přezkoumání emise peněz je základní otázkou pro celý svět.
22. Jste si vědomi toho, že zlatý standard zruinoval všechny státy, které jej přijaly, protože nebyly schopny
uspokojit požadavky na peníze, tím spíš, že jsme odstranili zlato z oběhu, pokud to bylo možné.

STÁTY GOJÍMŮ ZBANKROTUJÍ

23. Musíme zavést standard ceny lidské práce, ať už bude ve formě papíru nebo dřeva. Budeme vydávat peníze v
souladu s běžnými požadavky každého poddaného, kdy s každým narozením přidáme peníze do oběhu a s každým
úmrtím je stáhneme.
24. Správou financí se bude zabývat každý department (francouzské administrativní oddělení), každý okruh.
25. Aby nedocházelo ke zpožděním při placení peněz pro potřeby státu, budou sumy a termíny takových plateb
pevně stanoveny dekrety vládce; to odstraní protekci jednoho ministerstva na úkor ostatních.
26. Rozpočty příjmů a výdajů budou vyneseny vedle sebe pro okamžitý přehled, aby nedocházelo k zatemňování
skutečnosti.
27. Námi projektované reformy gojímských finančních institucí oblékneme do takové formy, aby nikoho
neznepokojovaly. Budeme zdůrazňovat nutnost reforem v důsledku nepořádků, do nichž gojímové uvrhli své
finance. První z těchto nepořádků, jak si ukážeme, spočívá v jejich sestavování jednoduchého rozpočtu, který rok
od roku roste z následující příčiny: tento rozpočet je naplánován na polovinu roku, potom požadují opravu
rozpočtu a tento rozpočet utratí za tři měsíce, potom požadují dodatečný rozpočet a všechno to končí likvidačním
rozpočtem. Ale protože rozpočet na následující rok je sestavován podle celkových výdajů za minulý rok, včetně
dodatečných výdajů, zvýší se rozpočet proti normálu o 50 procent za rok, a tak se roční rozpočet během deseti let
ztrojnásobí. Díky takovým metodám, které jsou umožněny bezstarostností gojímských států, jsou jejich státní
pokladny prázdné. Nastává období půjček, které zhltnou zbytky a přivedou všechny gojímské státy k bankrotu.
(Spojené státy vyhlásily bankrot při Ženevské konvenci v roce 1929! [viz 31 USC 5112, 5118 a 5119])
28. Jistě dokonale chápete, že tento způsob hospodaření s financemi, který jsme našeptali gojímům, nemůžeme v
našem království provozovat.
29. Každý druh půjčky dokazuje slabost státu a nedostatek porozumění právům státu. Půjčky visí nad hlavami
vládců jako Damoklův meč, kteří, místo aby od svých poddaných vybrali mimořádnou daň, přijdou žebrat s
nataženou rukou k našim bankéřům. Zahraniční půjčky jsou pijavice, které není možné odstranit z těla státu, dokud
samy neodpadnou, nebo dokud je stát neodtrhne. Ale gojímské státy je neodtrhnou; místo toho si berou další
půjčky, čímž si dobrovolně nechají pouštět žilou, aby nakonec nevyhnutelně zbankrotovaly.

TYRANIE LICHVY

30. Co je v podstatě půjčka, zvláště zahraniční půjčka? Půjčka je vydání vládních směnek, které obsahují
procentuální závazek úměrný sumě půjčeného kapitálu. Jestliže má směnka úrok 5 procent, potom za dvacet let stát
zaplatí na úrocích sumu, která se rovná půjčené částce, za čtyřicet let zaplatí dvojnásobek, za šedesát let -
trojnásobek, ale přitom dlužná částka zůstala nesplacená.
31. Z této kalkulace je zřejmé, že stát vyrve ubohým daňovým poplatníkům poslední měďák, aby mohl vyrovnat
účet bohatým cizincům, od nichž si půjčil peníze, místo toho, aby tyto měďáky vybral přímo bez dodatečných
úroků.
32. Pokud dluhy byly vnitřní, gojímové pouze přemístili své peníze z kapes chudých do kapes bohatých, ale když
jsme podplatili určité osoby, aby přesunuly dluhy do vnější sféry, všechno bohatství států začalo proudit do našich
pokladnic a všichni gojímové nám začali platit daň poddanství.
33. Jestliže lehkomyslnost gojímských králů ve vztahu k státním záležitostem a úplatnost ministrů nebo
neporozumění finančním otázkám u dalších vládnoucích osob způsobily, že jejich země nejsou schopny splácet
dluhy do našich pokladnic, je třeba vědět, kolik nás to stálo úsilí a peněz!...
34. Nepřipustíme váznutí oběhu peněz, a proto nebudou existovat žádné dluhopisy zatížené úrokem, s výjimkou
jednoprocentního, aby se žádné pijavici, která ze státu vysává všechnu sílu, nemusely platit úroky. Právo vydávat
dluhopisy dovolíme výlučně průmyslovým společnostem, které nebudou mít těžkosti splatit své dluhy ze zisku,
kdežto stát nemá z těchto půjčených peněz žádné zisky, jako tyto společnosti, protože stát si půjčuje peníze, aby je
utratil a ne aby je použil jako návratnou investici. (Nyní víme, proč byl prezident Kennedy v roce 1963 zavražděn,
když si odmítl půjčovat "bankovky" od bankéřů z Federální rezervní banky a začal tisknout vlastní "bankovky
Spojených států amerických", nezatížené úrokem!!!)
35. Cenné papíry průmyslových společností bude kupovat také vláda, která se z dlužníka stane věřitelem a bude
půjčovat peníze pro zisk. Toto opatření zamezí váznutí peněz, parazitní zisky a nečinnost, čili všechno, co bylo pro
nás užitečné, když gojímové byli ještě nezávislí, ale bude nežádoucí pod naší vládou.
36. O tom, jak nerozvinutý je čistě zvířecí mozek gojímů, jasně svědčí skutečnost, že si od nás půjčovali na úrok,
aniž by mysleli na to, že ty samé peníze plus úrok musí vytáhnout ze státní pokladny, aby nám splatili svůj dluh.
Co by bylo jednodušší než peníze, které chtějí, vybrat od vlastních lidí?
37. Ale je důkazem génia našeho ducha, že jsme jim dokázali představit věc půjček v takovém světle, že v tom
dokonce viděli pro sebe výhodu.
38. Naše rozpočty, které představíme, až přijde náš čas, ve světle staletí zkušeností, jež jsme získali během našeho
působení v gojímských státech, se budou vyznačovat jasností a jednoznačností a ukážou všem lidem na první
pohled výhody našich inovací. Učiní konec všem zneužíváním, jimž vděčíme za ovládnutí gojímů, ale které
nemohou být dovoleny v našem království.
39. Náš účetní systém bude tak zabezpečený, že ani vládce, ani ten nejbezvýznamnější vládní úředník nebude mít
možnost použít ani tu nejmenší částku peněz na něco jiného, než byla určena, aniž by se to poznalo.
40. A bez konkrétního plánu je nemožné vládnout. Kráčení po neznámých cestách s nedefinovanými zdroji zničilo,
mimochodem, nejednoho hrdinu a poloboha.
41. Gojímští vládci, které jsme pomocí reprezentativních recepcí, dodržování etikety a různých zábav odváděli od
státnických povinností, byli pouhou zástěrkou pro naši vládu. Zprávy oblíbených dvořanů, kteří vládce zastupovali
v praktických záležitostech, pro ně sestavovali naši agenti. Zyto zprávy vždy uspokojily krátkozraké lidi pomocí
slibů, že v budoucnosti se ekonomická situace zlepší... Čím se zlepší? Novými daněmi? To byly otázky, které
mohly být položeny, ale na něž se nikdo z těch, kdo četli naše zprávy a projekty, nezeptal.
42. Jistě víte, kam je přivedla tato bezstarostnost, do jakého finančního nepořádku se dostali, bez ohledu na
úžasnou píli jejich lidu...

6. část     8. část