8. část

Protokol č. 21
1. K tomu, co jsem vám říkal na posledním sezení, nyní připojím podrobné vysvětlení vnitřních půjček. Nebudu se
již zmiňovat o zahraničních půjčkách, pomocí nichž jsme naplnili naše pokladnice státními financemi gojímů,
protože v našem státě nebude nic zahraničního, tj. nic vnějšího.
2. S výhodou jsme využívali úplatnosti vládních úředníků a nedbalosti vládců k získání našich peněz dvakrát,
třikrát a vícekrát tím, že jsme gojímským vládám půjčovali peníze, které jejich státy vůbec nepotřebovaly. Kdo jiný
by to dokázal?... Budu se tedy podrobně zabývat pouze vnitřními půjčkami.
3. Stát oznámí, že taková půjčka má být uzavřena, a předloží upisovací listinu pro své dluhopisy, to jest pro své
cenné papíry nesoucí úrok. Aby byly dostupné pro všechny, je jejich cena určena od sta do tisíce, a prvním
předplatitelům je poskytnuta sleva. Příští den se cena uměle zvedne pod záminkou vysoké poptávky. Za několik
dní řeknou, že trezory přetékají a je zde víc peněz, než stát potřebuje. Tvrdí se, že úpisy mnohokrát pokrývají
výšku půjčky; v tom spočívá celý jevištní efekt - podívejte se, řeknou, jakou důvěru mají lidé ve vládní dluhopisy.
4. Ale když je komedie dohrána, vyjde najevo fakt, že byl vytvořen nesmírně tíživý dluh. Pro splácení úroků bude
nutné najít zdroj dalších půjček, které dluh nezlikvidují, ale ještě jej prohloubí. A když je důvěra vyčerpána, je
nutné novými daněmi splatit nikoli dluh, ale pouze úroky z něho. Tyto daně jsou dluhem, pomocí něhož se splácí
jiný dluh...
5. Později přijde čas pro konverze, ale ty zmenší vyplácení úroků bez splacení dluhu, a kromě toho nemohou být
provedeny bez souhlasu věřitele; při oznámení konverze se učiní návrh na vrácení peněz těm, kdo nesouhlasí s
konverzí svých cenných papírů. Kdyby každý vyjádřil neochotu ke konverzi a požadoval své peníze zpátky,
ukázalo by se, že vláda je insolventní a není schopna jim vyplatit požadované sumy. Ale naštěstí poddaní
gojímských vlád nevědí nic o finančních záležitostech a vždy dali přednost ztrátám na kurzu a snížení úroku před
rizikem nových investic se svými penězi. Tím dávají vládě možnost snížit schodek rozpočtu o několik milionů.
6. Nyní při zahraničních půjčkách gojímové nemohou používat tento trik, protože vědí, že bychom požadovali
vrácení svých peněz.
7. Takto prokázaný bankrot nejlépe dokazuje státům nepřítomnost souladu mezi zájmy lidu a jejich vládou.
8. Prosím vás, abyste věnovali zvláštní pozornost bodu, který bude následovat: nyní jsou všechny dluhy
konsolidovány takzvanými pohyblivými dluhy, to jest takovými, jejichž doba splatnosti je víceméně krátká. Tyto
dluhy se skládají z peněz, které se ukládají ve spořitelnách a rezervních fondech. Jestliže jsou k dispozici vládě po
dostatečně dlouhou dobu, tyto peníze padnou na platbu úroků ze zahraničních půjček a na jejich místo přijdou
peníze získané prodejem dalších obligací.
9. A tímto způsobem se záplatují díry ve státních rozpočtech gojímů.
10. Až zasedneme na trůn světa, všechny tyto finanční a podobné triky budou odstraněny, protože nejsou v našem
zájmu, a nezbyde po nich ani stopa. Také budou zničeny všechny finanční trhy, protože nedovolíme, aby prestiž
naší moci byla otřásána kolísáním cen našich cenin, jejichž hodnota bude stanovena zákonem bez možnosti jejich
snížení nebo zvýšení. (Zvýšení dává předpoklad pro snížení, což je důvod, proč jsme učinili pohyblivými kurzy
cenin gojímů.)
11. Peněžní burzy nahradíme grandiózními vládními kreditními institucemi, jejichž účelem bude pevně stanovovat
kurzy akcií průmyslových společností v souladu s názory vlády. Tyto instituce budou mít takové postavení, že
budou schopny vrhnout na burzu pět set milionů průmyslových akcií během jednoho dne, nebo stejné množství
vykoupit. Tímto způsobem se všechny průmyslové podniky stanou na nás závislými. Umíte si představit, jakou
nesmírnou mocí budeme potom vládnout...

Protokol č. 22
1. Ve všem, o čem jsem až dosud hovořil, jsem se snažil pečlivě popsat, co přichází, co je již minulostí a co přijde
- záplavu velkých událostí, jež nás čekají v blízké budoucnosti. Dále jsem vylíčil tajemství našeho vztahu ke
gojímům a našich finančních operací. K této věci zbývá jen málo co dodat.
2. V našich rukou je největší moc našich dní - zlato: během dvou dnů jsme schopni obstarat z našich zásobáren
jakékoli množství, které si můžeme přát.
3. Jistě není třeba hledat další důkaz toho, že naše vláda je předurčena Bohem. S takovým bohatstvím jistě
dokážeme, že zlo, které jsme po mnoho století byli nuceni páchat, nakonec přinese blahobyt a uvede všechno do
pořádku. Pořádek bude nastolen, i kdybychom k tomu měli použít násilí. Podaří se nám prokázat, že jsme
dobrodinci, kteří rozsápané a zmrzačené zemi navrátí opravdové dobro a také osobní svobodu, načež umožníme,
aby se těšila míru a pokoji s důstojnými vztahy mezi lidmi, ovšem za podmínky přísného dodržování zákonů, jež
ustanovíme. Učiníme zcela zřejmým, že svoboda nespočívá v mrhání a v právu na bezuzdnou nevázanost, že
důstojnost a síla člověka nespočívá v právu každého vyhlašovat destruktivní principy, jako je svoboda svědomí,
rovnost a podobně, že osobní svoboda nespočívá v právu zneklidňovat sebe a ostatní hanebnými řečmi před
nepořádnou lůzou, ale že pravá svoboda spočívá v nedotknutelnosti osoby, která čestně a přísně dodržuje všechny
zákony společnosti, že lidská důstojnost je zahalena do uvědomování si práv a také vědomím absence práv pro
každého, a ne fantastickými představami o svém "já".
4. Jediná autorita bude slavná, protože bude všemocná, bude vládnout a vést, a nebude vyvolávat zmatky jako
vůdci a řečníci, kteří do ochraptění vykřikují nesmyslná slova, jež nazývají velkými principy, ale které nejsou
ničím jiným než, slušně řečeno, utopiemi... Naše moc bude korunou pořádku, v němž bude spočívat všechno štěstí
člověka. Aureola této moci bude národy inspirovat k mystickému padnutí na kolena před ní. Opravdová síla není
podmíněna žádným právem, dokonce ani Božím: nikdo se neodváží přiblížit se k ní, aby ji zbavil byť jen nepatrné
části její moci.

Protokol č. 23
1. Aby lidé přivykli poslušnosti, je nutné vštípit jim lekce ze skromnosti, a proto bude omezena výroba luxusních
předmětů. Tím zvýšíme morálku, která byla pokažena soutěžením na poli luxusu. Obnovíme drobnou řemeslnou
výrobu, která podkopá soukromý kapitál výrobců. To je nezbytné také proto, že výrobci často ve velkém měřítku
podněcují, i když ne vždy vědomě, masy proti vládě. Drobní řemeslníci nevědí nic o nezaměstnanosti a to je úzce
svazuje s panujícím pořádkem a jsou tudíž loajální k autoritě. Řemeslnou výrobu budeme podporovat od momentu,
kdy moc přejde do našich rukou. Také opilství bude zakázáno zákonem a bude se trestat jako zákon proti lidskosti,
protože člověk pod vlivem alkoholu se mění ve zvíře.
2. Poddaní, ještě jednou opakuji, jsou slepě poslušní jedině vůči silné ruce, která je na nich absolutně nezávislá,
protože v ní cítí meč obrany a opory proti sociálním pohromám... Proč by měli chtít krále s andělskou duší?
Potřebují v něm vidět zosobnění síly a moci.
3. Nejvyšší pán, který nahradí všechny nyní existující vládce, zmítané námi demoralizovanými společnostmi,
společnostmi, jež dokonce popřely autoritu Boha, z jejichž středu se na všechny strany rozšiřuje požár anarchie,
musí nejprve uhasit tyto všestravující plameny. Proto bude povinen vyvraždit tyto existující společnosti, i kdyby je
měl utopit v jejich vlastní krvi, aby je mohl opět vzkřísit ve formě řádně organizovaného vojska, které bude
uvědoměle bojovat proti všem druhům infekce, která by mohla tělo státu pokrýt boláky.
4. Tento Boží vyvolenec bude mít za úkol zničit všechny nerozumné síly, vedené instinktem a ne rozumem, svou
zvířeckostí a ne lidstvím. Tyto síly nyní triumfují v projevech lupičství a násilí všeho druhu pod maskou zásad
svobody a lidských práv. Svrhly všechen společenský pořádek, aby byl na jeho troskách postaven trůn krále Židů;
ale jejich role skončí v momentě, kdy vstoupí do svého království. Potom bude nezbytné je odklidit z jeho cesty, na
níž nesmí zůstat žádná překážka, ani stéblo.
5. Potom budeme moci říci lidem světa: Děkujte Bohu a padněte na kolena před tím, kdo na svém čele nese pečeť
vyvoleného muže, jehož hvězdu vedl sám Bůh, který jediný nás může osvobodit od všech sil zla.

Protokol č. 24
1. Nyní přejdu ke způsobu upevnění dynastických kořenů krále Davida do posledních vrstev země...
2. Toto upevnění bude spočívat především v tom, v čem dodnes spočívala síla konzervativizmu našich mudrců při
řízení všech záležitostí světa, při usměrňování výchovy celého lidstva...
3. Několik členů semene Davidova bude připravovat krále a jejich dědice, kteří nebudou vybráni dědickým
právem, ale pro své vynikající schopnosti. Ti vládce budou zasvěcovat do nejtajnějších mystérií politiky, do plánů
vlády, ale s podmínkou, že se nikdo jiný tato tajemství nedozví. Cílem tohoto způsobu počínání je, aby všichni
věděli, že vláda nemůže být svěřena lidem, nezasvěceným do tajů umění vládnutí.
4. Pouze tyto osoby budou vyučováni praktické aplikaci dříve uvedených plánů, vypracovaných na základě
zkušeností mnoha století, všechna pozorování politicko-ekonomických pohybů a společenských věd - zkrátka
duchu zákonů, které byly neotřesitelně stanoveny samotnou přírodou pro regulaci lidských vztahů.
5. Přímí dědici trůnu budou často zbaveni svého následnictví, jestliže během své výchovy budou prokazovat
lehkomyslnost, měkkost a další vlastnosti, které podkopávají autoritu, jež je činí neschopnými vládnout a
nebezpečnými pro královský úřad.
6. Pouze ti, kdo budou bezpodmínečně schopni pevné, nebo dokonce kruté, přímočaré vlády, dostanou od mudrců
do svých rukou otěže moci.
7. V případě, že král onemocní, nebo bude z jiných příčin neschopný vládnout, předá svou vládu do nových a
schopných rukou.
8. Plány královy vlády pro blízkou i vzdálenou budoucnost budou neznámé dokonce i těm, kdo jsou nazýváni jeho
nejbližšími poradci.

KRÁL ŽIDŮ

9. Pouze král a tři jeho patroni budou vědět, co se děje.
10. V osobě krále, který bude svrchovaným pánem sebe a celého lidstva, budou všichni spatřovat osud s jeho
záhadnými cestami. Nikdo nebude vědět, čeho si král přeje svým počínáním dosáhnout, a tudíž se nikdo neodváží
stát mu v cestě.
11. Je pochopitelné, že duševní schopnosti krále musí odpovídat jemu uloženému plánu vlády. To je také důvod,
proč zasedne na trůn až po zkoušce duševní způsobilosti, které ho podrobí řečení mudrci.
12. Aby lidé mohli poznat a milovat svého krále, je nezbytné, aby hovořil s lidmi na tržištích. To zajistí nutné
sepětí těchto dvou sil, které jsou nyní - námi vyvolaným strachem - rozděleny.
13. Tento strach je pro nás nutný do té doby, dokud obě síly odděleně nespadnou pod náš vliv.
14. Král Židů se nesmí poddávat svým vášním, zejména pak smyslnosti: v žádné stránce jeho povahy nesmí
převládnout zvířecí instinkt nad rozumem. Smyslnost, více než všechny ostatní slabosti rozkládá duševní
schopnosti a jasnost úsudku a odvrací myšlenky k nejzvířečtější stránce lidského konání.
15. Opora lidstva v osobě nejvyššího pána celého světa ze semene Davidova musí svému lidu obětovat všechny své
osobní sklony.
16. Náš nejvyšší pán musí být vzorem bezúhonnosti.

7. část      1. část

Převzáno od Myslichvostu