O ČAROSTŘELCÍCH Z VELKÉ JIZERY


     Říjen a jeho bratr listopad byly i měsíci jizerskohorských čarostřelců a pytláků kouzel znalých. Jak také jinak? Nad horami v ten čas visely mlhy, do nichž se mlčenlivě nořila bezhlesá hejna ptáků, nohy se do rašelinišť hluboce bořily a za větrných nocích letěl nad lesy divoký noční lovec s vyjící smečkou psů. Líp sedět doma, hledět z oken na vlhké stráně a neveselé mlžnaté lesy a vyprávět si o čarostřelcích a horských kouzelnících.

     Mnoho takových znávali lidé v Jizerských horách, ale ti nejslavnější, ze kterých je i největší strach, žili na nejpustším místě hor, na samotě Velké Jizeře pod jizerskými močály. Ještě dnes to místo působí tísnivě, i když po domech, které na té světu vzdálené pláni stávaly, není již půl století ani památky. Nebylo to nejpustší místo pouze Jizerských hor: protože leželo těsně za českou hranicí na levém břehu temné Jizery, která tam od nepaměti tvoří zemskou hranici mezi Čechami a Slezskem, platilo i za nejosamělejší místo celé pruské říše, a to už znamenalo mnoho. Nikde jinde v Jizerských horách se nežilo tíž než na Velké Jizeře. Louka, močálu i rašelinnému lesu vyrvaná, nerodila nic kromě hubené trávy. Déšť a mlhy. Šest měsíců do roka sníh. V necelých čtyřiceti domech, rozptýlených ve svahu nad řekou a obklíčených rašelinou, kosodřevinou, rašelinnými břízami a nekonečnými lesy, živořili od začátku sedmnáctého století jen dřevorubci a pastevci. O tom, jak to na Velké Jizeře vypadalo v roce 1845, jste se dozvěděli v červnových příbězích o staré jizerskohorské turistice. A ještě tehdy tam žili lidé, kterým nezbývalo než se přiživovat pytláctvím, kradením dřeva a pašeráctvím. To není můj výmysl, tak o nich hovořili jejich sousedé a současníci. A ještě tehdy tam prý žili i čarostřelci, pytláci, kteří za pomoci tajných obřadů zkoušeli odlévat kule, které by se nemíjely cíle, postrach jizerskohorských lesníků a zvěře.

     Na Velké Jizeře vládlo i nesmírné ticho. Daleko od shonu světa míjely klidně roční doby nad pohraničními lesy, beze spěchu odcházely roky. Čítal jsem vždycky rád o Velké Jizeře. Slezský spisovatel W.E. Peuckert tam strávil před půl stoletím několik let jako učitel a tu dobu považoval za nejkrásnější, nejtišší, nejduchovnější ve svém životě. Nebeské roky. Nebyl první, kdo zapsal staré příběhy a pověsti o jizerských kouzelnících a čarostřelcích. Přečetl jsem jich hodně: podivuhodně se sobě navzájem podobají, jen jmény se občas liší a nevýznamnými podrobnostmi. Je nepochybné, že základ pověstí musí být pravdivý – na Velké Jizeře se domorodci skutečně pokoušeli odlévat čarovné kule a také je za měsíčních nocí nahoře v močálech při pytlačení smysly šálily.

     Nejčastěji jmenovanými čarostřelci byli Tapperové z Velké jizery, kterým se pro jejich divomocnost přezdívalo německy „Wunderlich“. Starý Tapper otec, který prý rozluštil „šest ze sedmi pečetí tajných nauk a pouze nesmrtelnost a neviditelnost mu odolaly,“ byl nebezpečný pytlák, který měl na svědomí i mnoho lidí. Přišli ho kdysi vojáci a lesníci na Velkou Jizeru zatknout, a Tapper nikde. Jeho žena chtěla vojáky zahubit, a přiložila proto do kamen špalek, ve kterém Tapper ukrýval střelný prach a olovo na čarovné kule. Ale Bohu se prý zželelo nevinných vojáků a nedal prachu vybuchnout, z kamen pouze vytékalo olovo a vyjevilo tak Tapperovu vinu. Byla nesmírná: měl na svědomí životy hajných, vraždu vlastní dcery, kterou prý kdysi přistihl s mysliveckým adjunktem a oba zabil a zahrabal ve sklepě svého domu. Dopustil se i svatokrádeží: Již samo olovo na kouzelné kule muselo pocházet z výplní kradených kostelních oken. Aby se pekelný obřad lití kulí zdařil, ab i puška byla neomylná a dokonce i sama cíl zasahovala, bylo nutno tajně odnést v ústech z bohoslužeb hostii, připevnit ji na strom a prostřelit – ďábelská vina, nad níž minulá století neznala těžší. Takové černé mše se tedy konaly v teskných samotách Velké Jizery. Starý Tapper proto také nedobře skončil. Pytlačil jednou v noci nahoře v jizerských močálech, kde stojí kleč na březích černých tůní, nad slepými rameny Jizery se sklánějí rašelinné břízy a zelené koberce rašeliníku se na močále pod nohou vlní a houpají. Pojednou před sebou Tapper uviděl bílého zajíce. Věděl dobře, co to neblahé znamení věští a rychle se proto obrátil. Bylo ale již pozdě, jizerský močál náhle ještě více zpustl, měsíční záře cize oblévala chladným světlem království tmavých vod a bílých písčin. Průsvitná mlha stála nad zřícenými stěnami rašeliny a dálkami neprostupné kosodřeviny. Tapper, který celý život prožil v údolí horní Jizery, neměl náhle tušení, kde je. Pojednou spatřil hlouček dětí, které bez hlesu tančily v močálu kolem nízké kosodřeviny. A uprostřed tančících dětí  - on sám! Dlouho stál jako ochromen, pak se násilím přemohl a na přízrak vystřelil. Rána zahřměla a Tapper viděl, že stojí jen pár metrů od své chatrče na Velké Jizeře. Když druhý den chtěl nabít vystřelenou kulku, byla puška nabitá a kulka nescházela. Čarostřelec Tapper se z toho pomátl a brzy na to – prý v löwenbergském vězení – zemřel.

     Jinak neskončil ani jeho syn. O jeho čarování jsme lépe zpraveni už proto, že prý nebyl takovým divotvůrcem jako jeho otec, čáry se mu často nepovedly a vyšly tak na světlo boží. Zdá se, že Tapper syn žil někdy na přelomu 18. a 19. století . z rukou se mu jednou vymklo i odlévání čarovných kulí a po několika letech vlastně způsobilo i jeho smrt. Pro odlévání zázračných kulí byla totiž nezbytná ještě jedna věc, lidská lebka, jejíž oční dutinou se lilo žhavé olovo. Čarostřelci z Velké Jizery prý vyhrabávali lebky ze hřbitova v Polubném; stejně tak i Tapper. Za tmavé noci přešel ze Slezska přes řeku Jizeru do Čech a černými lesy došel do Polubného, první vesnice za horami. S lebkou (ukrytou prý v modrém pytli) spěchal domů, do Slezska. Na Velké Jizeře již bylo všechno připraveno k pekelnému obřadu, další tři pytláci opatřili hostii a olovo. Tapper lil lebkou žhavé olovo a jedna krůpěj kovu na něj stříkla. Tehdy lebce zlověstně zasvítilo v oku. Když byl obřad skončen, přišly prý stvrdit kouzlo nečisté bytosti; ve světnici Tapperova domu na Velké Jizeře se náhle ozval pekelný hřmot, jako by „devadesát devět ďáblů povětřím létalo“. V místnosti se setmělo, petrolejka pohasla, a když se po chvíli rozsvětlilo, byl jeden z pytláků vražen pod skříň, další vzdychali za kamny, pod stolem, pod pryčnou a dalo jim velkou práci se odtamtud vymanit.

     Něco podivného se ale stalo i s lebkou. Ležela na stole a vybělenými čelistmi se hrůzně šklebila. Tapper se otřásl hrůzou, nikdy se mu to dosud nepřihodilo, asi nedobře z otcových knih přečetl kouzelnou formuli. Popadl lebku a vhodil ji do kamen. Plamen zavyl, v kamnech zahučelo. Tapper se vrátil ke stolu, ale z jeho desky se na něj dívala s příšerným šklebem tatáž lebka, kterou před okamžikem mrštil do plamenů. Pytláka se zmocnil děs. Prchal s lebkou až na břeh Jizery a za skučení podzimního vichru ji chtěl vrhnout do temných vod. Lebka se ho ale pevně držela. Stáhla ho s sebou do studených vln a nechybělo mnoho, aby se čarostřelec Tapper oné noci utopil. Nakonec zmizela v řece. Když se ale promočený pytlák vrátil domů, znovu na něj výsměšně pohlížela prázdnými očními důlky z desky stolu. Marně ji zakopával hluboko do země, přízrak se vždy vrátil na jeho stůl. Ještě té noci odešel Tapper s lebkou zpět přes hory zpět do Čech a vrátil ji tam, kde ji vzal, na polubenský hřbitov. Svůj hřích tím ale neodčinil, když se pozdě v noci vrátil neschůdnými lesy, mokrý a promrzlý, zpět na Velkou Jizeru, našel lebku znovu na stole. Objevila se tam nedlouho před jeho příchodem a pašeráci, kteří se v Tapperově chalupě mezitím zastavili, před ní s hrůzou prchli.

     Jen jedno zbývalo pytlákovi z Velké Jizery, který rozpoutal nadpozemské síly a neuměl je již ovládnout a zkrotit: Vydal se znovu kamsi do Čech a přivedl odtud  na Jizeru popravčího mistra, který se také vyznal v tajných vědách. Dobře mu zaplatil a kat slíbil, že ho lebky zbaví. Za dům snesl velkou hromadu dřeva a poručil Tapperovi, aby, co živ bude, se dřeva nedotýkal a nechal je zetlít. A ještě cosi poručil opovážlivému čarostřelci – příští noci se měl znovu vydat do Čech a přijít s lebkou a hliněným džbánem na Černá jezírka.

     Je to rašeliniště ztracené v lesích Středního jizerského hřebene, s velikou tůní černé vody, která odjakživa mezi domorodci platila za bezednou. Kolem jen lesy a lesní rašeliny, prastaré stromy a houpavá půda, na míle daleko k lidskému obydlí. Tam tedy kat pozval čarostřelce Tappera. Pytlák se vydal v noci z Velké Jizery vzhůru údolím s lebkou a džbánem jizerskými močály, prošel až tam, kde zprava, z Čech přitéká do Jizery Krásný potok. Proti jeho toku pak stoupal, potok se v mechových korytech tratil, hned tekl neviditelně pod přerostlými břehy, hned se rozléval do temných třasovisek, kde nohy vázly. Potok ho dovedl až na hřeben Jizerských hor a na horské rozvodí. Pramenil v jednom z Černých jezírek. Z druhé strany rašeliniště již odtékaly vody k severu, na Frýdlantskou stranu. Kat již čekal. Strachy bledý Tapper mu podal šklebící se lebku a džbán. Džbánu urazil kat dno a vhodil ho do jezera. S ním do temných vod zaklel i lebku a poručil jí, aby bezedným džbánem vyčerpala všechnu vodu z největšího jezera. Lebka se dala do práce, a přijdete-li dnes na břeh tiché Černé tůně, nic nenasvědčuje tomu, že se svou prací bude brzy hotova: černé vody stojí až po okraj zelených rašeliníků, zrcadlí se v nich kosodřeviny a v pozdním létě bílé suchopýry. Je to ostatně dobře, protože až lebka vodu vyčerpá, pak skončí i světa běh, jak o tom podává zprávu ve svých posledních verších sto let stará německá hrůzostrašná báseň o Tapperovi a Černých jezírkách:


„..... a nesměje se lebka víc a je jí vhod,
že nezbaví Černou tůni jejích vod.
A skončí-li se práce jejím zdarem,
pak lebka vzplane žhoucím žárem,
smích její zazní jako hromu sten,
a svět se zachvěje a přijde – sodný den!“


      Tapperovi ale nebylo pomoci. Nevydržel a porušil onu hromadu zvolna tlejícího dřeva. Jakmile přiložil do ohně první náruč, ožilo kouzlo jejich rodu a Tapper sešel na rozumu stejně jako jeho otec. Ještě toho večera zaběhl do lesů a lidé ho dloiuho hledali po močálech. Našli ho na Velké jizerské louce, ryjícího hlavou v rašeliništi, jako to dělává jelen. Chytili ho, připoutali řetězy doma k loži a tam také Tapper brzo nedobře umřel – před smrtí spatřil, že světnicí probíhají černí mužíčci – úpěnlivě volal lidi, aby ohavné skřety zabili. Lidé v hrůze mlčeli – světnice byla prázdná. Aby umírajícímu ulehčili, tloukli holemi nazdařbůh do stěn a za zvuků těchto ran pytlák a čarostřelec Tapper zemřel.

     Dodnes má kraj kolem Velké Jizery zvláštní kouzlo. Po druhé světové válce pytlácká osada zmizela ze světa a jen kamenné podezdívky domů svědčí o tom, že i zde kdysi žili lidé. Jizera tam ale dosud tiše teče a nad jejími bílými písčinami se nese smutné volání říčních kulíků. Procházím tamtudy po české straně několikrát ročně dolů po řece. Jednou jsem ale přicházel za kalného dne v hlubokém podzimu ze Slezska, od flinsbergských léčivých pramenů přes Vysoký jizerský hřeben – zachtělo se mi tehdy vidět, jak vypadá svět na druhé straně Jizerských hor za zemskou hranicí. Když jsem se vracel, spěchal jsem lesem k jihu, do údolí Jizery. Měl jsem zvláštní pocit, že jsem na své tajné cestě slezskými lesy pronásledován. Přešel jsem neveselou Schwedlerovu planinu a došel k nejhořejšímu, o samotě stojícímu domu bývalé Velké Jizery, k troskám myslivny, ze které prý proslulý lesník Isermann za nocí vycházel, bez hlesu se močály k pytlákům plížil, při jejich spádech je odstřeloval a sám jejich nástrahám beze škody unikal. Mrtvolu jednoho z nich prý vhodil do hluboké skalní pukliny Vlčího doupěte na Středním jizerském hřebeni nad Jizerkou a bílé pytlácké kosti tam snad dodnes odpočívají. Stmívalo se a vítr hnal v poryvech po pláni sníh s deštěm. Snášel se na mě duch Velké Jizery. Přišel jsem blíž k vymřelé osadě. Nesečená louka pustla, rezavé trávy a sítiny se ke starým dobám močálu vracely a po lidech nebylo ani vidu, ani slechu. Konec čarostřelců z Velké Jizery, konec domorodých čarodějů a pašeráků, kteří uměli zkrotit krávy jediným šeptnutím tak, že dobytčata pak tiše sama přecházela před zraky financů na druhou stranu zemské hranice. Jedna z kapitol dějin starých Jizerských hor je ukryta v rozvalinách Velké Jizery, kdysi nejopuštěnější samoty hor.

     Na volnou louku jsem se tehdy neodvážil, byla-li tou dobou na Jizeře polská hraniční hlídka, musela by mě spatřit. Překročil jsem okraj cesty, na které ležel první mokvavý sníh, aby mě neprozradily stopy, a zmizel tiše jako pytlák v kleči nad Velkou Jizerou. Do pasu mokrý jsem přešel nahoře v močálech řeku a v těžkém šeru a ledovém chladu pozdního říjnového večera jsem více utíkal, než šel ty dlouhé kilometry pustými lesy, které dělí čarodějnickou Velkou Jizeru od lidských obydlí pod horami. Tenkráte jsem ani netušil, že za příštích sedm let se sem mohu vrátit a beze strachu se vydat nikým nehlídán jakýmkoli směrem – hraniční hlídky zmizely stejně rychle, jako zmizely hraniční přechody a zemské hranice zůstaly již pouze jako pomyslné čáry na mapách. To dobrodružství a odvaha, která mě kdysi hnala kupředu „zakázaným“ územím, ta už dnes bohužel ztratila to kouzlo okamžiku.

 


Výběr kapitol